Начало на реферати

БИОТА


БИОТА


Биота е съвкупността от всички живи организми, обитаващи голяма територия или акватория, изолирана по начин, който препятства разпространяването на организмите. В едни случаи под биота се разбира само съвкупност, която е резултат от историческо развитие и следователно е комплекс с определени връзки между организмите. В други случаи под биота се схваща съвкупността от всички организми, които се срещат в произволно избран район, независимо дали съществуват функционални или исторически връзки между тях.

В първия смисъл терминът биота се използва за означаване напр. на всички живи организми в моретата, в сладководните басейни, на сушата и ти. Във втория смисъл под биота се разбира напр. съвкупността от живите организми в дадена държава, в район...

БИОТА facebook image
Публикувано от: Пауна Иванова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.