Забравена парола?
Начало на реферати

Биосфера. Екология и опазване на околната среда.


Биосфера.Екология и опазване на околната среда.Екологосъобразно икономическо развитие.

I.Биосфера

1. Това е част от земната обвивка,в която се заражда и протича живот.Произлиза от bio=живот и sfera=кълбо. 2.Биосферата се включва част от атмосферара,водната обвивка и земната кора.Тези 3 части свързабу със живото в-во.Трите части са в непрекъснато взаимодействие и си оказват непрекъснато въздействие. 3.Биосферата е възникнала преди 3,5-4 млрд.год в резултат на взаимодействието на абиотичния (неживия) и биотичния (живия) фактор.Решаваща роля е изиграла появата на разтенията и хлорофила.Той може да превръща слънчевата енергия в енергия на химичната връзка. в резултат на следщатие процеси на разпад и синтез се формират йерархичните структури и протича биологичен кръговрат. 4.Сегашния вид на биосферата е в резултат на непрекъснат еволюционен процес.В него много активно участва човешкото общество със своята разумна и неразумна дейност.

II.Екология, класификация, задачи, обекти

1.Качество на средата: Нормалното съществуване на биологичните видове се определя понятието качество на средата.Това е степента на съотвествие м/у потребностите на живите същества и условията,в които те се развиват.Качеството на средата определя устойчивото развитие на дад.екологична система и биологичната продуктивност на видовете,които се вкл. в нея. 2.Екология,определение,видове: Екологията е наука изучаваща условията за съществуване на живите същества и взаимната им връзка м/у тях у средата,която обитават. А)Когато се разглеждат отделен индивид във връзките му с околната среда понятието е автоекология. Б)Когато се разглежда даден вид,връзките м./у отделните индивиди в него и връзките му с ок.среда понятието е синекология. В)Социалната екология изучава взаимновръзката на човека – общество – природа. Г)Екологията на човека изучава условията,които осигуряват добро съществуване на човека. Между В) и Г) има припокриване.

III.Опазване на ок.среда

1.определение- това е сис.от м/ународни,държавни,местни административностопански,обществени и политически социални мерки и дейности насочени към осигуряване на необходимите физични,химични и биологични условия за функциониране на природната система в граници,които гарантират благоприятна за човека околна среда. 2.Глобални проблеми на околната среда: А)парников ефект- в резултат на изгарянето на горивата в атмосферата се натрупват големи количеста CO2,който наличната на Земята растителност не може да преработи чрез фотосинтеза.През последните 30 год.непреработения CO2 се е увеличил в атмосферата 5-6 пъти. CO2,метана, азотните оксиди,халогеноводородите и др.газове в атмосферата задържат слънчевите лъчи по повърхността на Земята и водят до силно затопляне.Това води до промяна в климата на големи райони и изместване на сезоните.Парниковият ефект е много опасен за ледовете на Антарктида.Изчислено е,че след 40 год.от топеното на ледовете нивото на световния океан ще се увеличи с ~ 2m.Това е екологична катастрофа. Б)киселинни дъждове (вкиселяване) – при изгарянето на горивата и главно преработката на рудите в атмосферата се натрупват големи количества SO2 с водни пари във въздуха той образува сернисти и H2SO4 ,които падат на Земята под формата на дъждове.Тези кис.дъждове унищожават реколтата на цели райони и са много опасни за сладководните басейни.Установено е,че 2/3 от езерата на Скандинавския полуо-в са мъртви.Последните 30 години във всички страни се взимат много строги мерки за улавянето на SO2 в самото производство.Газовете се предават през инсталации с водни възглавници при което се получава H2SO4. B) токсични и радиоактивни отпадъци – те се получават от химичната промишленост и атомната енергетика.Тяхното количество застрашително и се превръща в реална опасност за човечеството.Въпросът се усложнява от факта се не съществува ефикасни методите за тяхното обезвреждане или поне детониране и съхранение. Из Европа е най-богата на такива отпадръци.В момента въпросите с тези отпадъци се решават парламентарно на местно ниво. Г)опустиняване – дължи се на масовото изсичане на тропическите гори.Превръщането на земите в непродуктивни.Годишно се изсичат около 11 млн.хектара гори.В Б-я също е засегната.В района на Марица Изток има около 15 хил.декара много плородна земя,която е унищожена и възстановяването й е почти невъзможно. Д) Разрушаване на озоновия слой: Това става под въздействието на газове от обработка на нефт, фреони и аерозоли. От тях озоновия слой или изтънява или в него се получават големи дюпких. Този слой задържа вредните и радиоактивни лъчи на UV светлината на слънцето. Промените в него водят до промяна на климата, намаляване на добивите, влошаване на здравето на хората.

IV.Екологосъобразно икономическо развитие

1. 50-те 60-те се характеризират с бурно развитие на промишлеността.Това доведе до силно замърсяване на околната среда и възникването на няколко екологични проблема: опустиняването на Африка

2. В началото на 80-те години международна комисия на ООН под ръководството на ..... изготвя документ, приет за задължителен от ООН. В него има 2 раздела :

-Състояние на околната среда; -Начини и средства за избягване на екологичната катастрофа; Тук са залегнали основните принципи на екологосъобразно икономическо развитие. Те са : -Задоволяване потребностите на .. в степен, която позволи в същата степен да се задоволят и потребностите на следващите поколения; -Рационално, ефективно и икономично използване на всички природни ресурси; -Включване в икономическа ефективност на дадена дейност и разходите по опазване на околната среда от нея; -Справедливо разпределение на разходите за екология. Това озн богатите страни да плащат най- много;

Природни ресурси

I. Определение и същност

Всички в-ва, явления, които пряко или косвено служат за производство на материални богатства за възпроизводство на трудови ресурси , за поддържане условията за съществуване на човечеството , за подобряване качеството на живот се наричат природни ресурси. Тук спадат: въздух, вода, почви, растения, животните, полезните изкопаеми и други . От тях със или без преработка се получава всичко необходимо за човека.

II.Видове

1. В зависимост от предназначението ресурсите са промишлени, за.., за естетически нужди и други. 2. В зависимост от принадлежността си ... са въздушни, водни, минерални, енергични и други. 3. В зависимост от времето на изчерпване са изчерпаеми и неизчерпаеми.Изчерпаемите се делят на Възобновяеми, относително възобновяеми , невъзобновяеми.

III.Изчерпаеми ресурси

1. Възобновяеми пр. ресурси - Тук се отнасят: растителност, животни и някои мин ресурси( соли в почвите и водите). Времето за което се възобновяват тези ресурси е различно в зависимост от съответните биологични цикли, тяхното изчерпване трябва да бъде съобразено с времето на възобновяването им в противен случай тези ресурси се превръщат в невъзобновяеми.

2. Относително възобновяеми - почви и гори - почвите са най- дефицитния и ...

Пр. ресурс . В тях протичат сложни биологични и химични процеси , които водят до получаването на необходима биомаса. Неразумното използване на почвите може да доведе до тяхното деградиране и опустиняване. Експлоатирането на горите трябва да бъде свързано с времето на тяхното възобновяване.

3.Невъзобновяеми - полезни изкопаеми А) добив-п.и. се добиват по 2 способа – подземен и открит. И двата начина особено открития са силно вредни за околната среда.Б) у нас ежегодно се добиват около ... Въглища. Това озн, че ...

В) степента на използване на п.и. у нас е около 15% . ... които се използват почти 100% за рудите тя е 5.6% Г) степен на оползотворяване на п.и. е основен показател за развитие на дадена държава.

IV. Неизчерпаеми ресурси

Те са космически и климатични. Слънчева енергия, енергия на приливи и отливите, енергия на вятъра, енергия на въздуха.


Биосфера. Екология и опазване на околната среда. facebook image
Публикувано от: Цвятка Георгиев

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.