Начало на реферати

Биоразнообразие в Северното и Южното Черноморие


паякообразните, Cicindela hybrida rumelica, Apion ottonis, Otiorrhynchas verrucipes, Cneorrhinus bulgaricus, Ceutorrhynchus apfelbecki и C. solarius от твърдокрилите, Tenthredo unicincta от растител-ноядните оси и др.

В планетарната екорегионализация на Олсон и Динерщейн (2000), използвана като основа за биогеографска хорологизация на България, са определени 9 морски биома и 43 морски екорегиона. Басейнът на Черно море не е конкретизеран за никой от морските екорегиони, а пространствено е най близък с екорегиона на Средиземно море според същата екорегионализация. Черно море биотично се отличава значително от Средиземно море и тук е възприета класическата биогеографска регионализация на световния литорал на Делатин (De Latin, 1967), в която Черноморския басейн попада в бореоатлантическата областна бореалниярегион. По-нататъшното детайлизиране в регаонализацията на самия Черноморски басейн изисква задълбочен анализ на флората, фауната и съобществата, формирани в Черно море.

Условно се възприема наличието на Акваториална Черноморска биогеографска провинция, в която попада и шелфовата ивица, разположена сре-Щу българския черноморски бряг. Независимо че тази шелфова зона е определена като единен самостоятелен биогеографски район, трябва да се отбележи, че в системата на целия Черноморски басейн е логично да бъдат обособени два самосоятелни биогеографски района, обхващащи западната част от шелфа на Черно море. Единият район обхваща шелфовата акватория от делтата на р. Дунав до потъвъщите геоморфоложки структури на Стара планина в шелфа пред нос Емине, а вторият обхваща шелфовата акватория от нос Емине до Босфора. Такъв вариант е възможен ако става въпрос за биогеографска хорологизация на целия Черноморски басейн, без да се съобразява геополитическото статукво, установено от държавните граници. Тъй като настоящият учебник е по Биогеография на Република България, обхвата на Акваториалния Черноморски биогеографски район трябва да се възприема само в шелвовата ивица от Черно море, върху която нашата страна притежава акваториален държавен суверенитет.

Съществено значение за флората на Акваториалния Черноморски биогеографски район имат кремъчните и пирофитовите водорасли, известни с общото наименование фитопланктон. Особено важна закономерност се наблюдава в развитието на фитопланктона край българския черноморски бряг през втората половина на XX век. Според Petrova (1959-1990) във фитопланктона на българската акватория до 1970 г. доминират кремъчните водорасли (отдел - Bacillarќophyta), но засилената антропогенизация в западната половина на Черноморския басейн е причина за качествено и количествено обедняване на тези водорасли и постепенното им изместване от пирофитовите водорасли (отдел - Pyrrophyta). Този процес има глобално проявление и доминирането на пирофитовите водорасли е индикатор за еутрофизацията в Черно море. В българската акватория на Черно море са установени 385 вида кремъчни водорасли - древна група микроорганизми, съществуващи от кредната епоха. Увеличеното присъствие на пирофитовите водорасли е причина за наблюдаваната биолуминесценция, или жива светлина", която е най-характерна за лятото и есента при масовия цъфтеж" на ноктилуката (Noctiluca miliaris). Обилното развитие и цъфтеж на фитопланктона през даден сезон се осъществява при наличието на големи количества биогенни соли в повърхностния слой на морето.

Флористичната част от биотата на Черно море е изградена и от едри морски водорасли - макрофитобентос. Черноморската макроалгофлора, в частност алгофлората на района, е от бореален тип, поради големия брой атлантически бореални видове в нея. Общият брой на едрите морски водорасли е 165 вида, които са тясно свързани с флората на Средиземно море. Близостта с макроалгофлората на Средиземно море е изразена чрез наличието на голямо количество индивиди от средиземноморските ендемити:

Биоразнообразие в Северното и Южното Черноморие facebook image
Публикувано от: Мила Миленова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.