Начало на реферати

Биоразнообразие в Северното и Южното Черноморие


Средиземно море, край Мраморно море до Черно море, така и през Горнотракийския подрайон и подрайона на Тунджанската низина от Южни Балкани.

Видове с крайчерноморски ареали са Pardosa pontica, Saitist‘urica, Pholcusponticus, Lycosa opitex от паякообразните, многобройни сладководни риби и др.

Много видове, които обитават Черноморския район, не се срещат в други части на страната. Те може да бъдат подредени в 3 групи (по Георгиев, 1979): 1. Видове, разпространени в Северното Черноморие, обикновено до н. Емине; 2. Видове на Южното Черноморие; 3. Видове, разпространени по цялото Българско Черноморие.

Към първата група се отнасят Halophiloscia couchi от мокриците, Strangylosoma jaquea и Polydesmus rubellus от многоножките, Aethus flavicomis от първично безкрилите насекоми, Mamestra praedita от пеперудите, Dytiscus semisulcatus от водните бръмбари, Ceraclea ceraclea от ручейниците, средиземноморски качулат корморан (Phalacrocorax aristotelis desmaresti) от птиците. Към втората група спадат Acicula polita, Lauria anglica и Helix pomacella от охлювите, Lycosa singoriensis, Pardosa pontica и Zacheus anatolicus от паякообразните, AgriЈn scitulum от водните кончета, Arachnocephalus vestitus, A. yersini, Omocestus minutus и Platypigius crassus от правокрил mt,Nabis meridionalis tauricus и Aethus pilosus от полутвърдокрилите, Cicindela circumdata, Bledius furcatus, Phyllobrotica elegans, Cryptocephalus gamma, Pachnephorus canus от твърдокрилите, Microtes mediterraneus и Asmeringa inertnis от мухите, Rutilus frisi (лупавец) от рибите, Coluberrubriceps (черноврата срелушка) от змиите, Puffinuspuffinusyelkouan (средиземноморски обикновен буревестник) от птиците. Голяма част от тези видове се срещат в Мала Азия или Средиземно-морието или и в двата района. Характерни видове от третата група са Ovatella myosotis, Zebrina varnensis, Jaminia ocularis и Serrulina serrulata от охлювите, Ligia italica, Monocyphonњscus babadagensis и Plathyathrus coronatus от мокриците, Pholcus ponticus от паяците, Caњiaeschna microstignw от водните кончета, Loboptera decipiens от хлебарките, Stibaropus henkei и Aethussyriacus от полутвърдокрилите, Dischirius numidicus, D. chalceus, Pogonus ripari us, P.persicus, Cafius xa ntholorna, Phaleria cadaverina pontica и Rhesus serricomis от твърдокрилите, Coelambus parallelogrammus, C. lemaeus, C. pallidulus от водните бръмбари, Dicraeus discolor от мухите, Cyrtodactylus kotschyi bureschi от гущерите.

Специфичен облик на цялото Черноморие дават чайките, морският дъждосвирец, буревестниците, морелетниците, сабльоклю-нът, голямата рибарка и други птици.

Сред сухоземните обитатели на Черноморския район се срещат видове с атлантомедитеранско разпространение. Например листо-ядът Psylliodes marcida се среща само по бреговете от Атлантическа Европа през Средиземноморието до Черно море. Други, като листо-ядите Longitarsus solaris, Phyllotr&a judaea, са крайморски субендеми-ти за района и за Егейското крайбрежие (последният - и за източните брегове на Средиземно море). Интересни от биогеографско гледище са полутвърдокрилите Stibaropus henkei и Byrsinus fossor, които са разпространени у нас само по черноморските дюни, а извън България се срещат около Каспийско и Черно море и в Южна Унгария. По мнение на Йосифов (1981) това разпространение има реликтен характер, тъй като е свързано с пясъците (и песъчливите почви), останали в тези раздалечени райони от древното Понтийско море. По нашето Черноморие се срещат и представители на термитите.

Змийският остров на Черно море се обитава от гнездещи птици и от някои влечуги. От бозайниците там е намерила условия за съществуване гюнтеровата полевка.

Черноморският район е много богат на ендемити.

Някои от ендемичните видове са: Eiixina circumdata, Orcula zilchi, Helicella spiruloides от охлювите, Haplophthalmus intermedius, Acyphoniscus nabeleki, Annadilloniscus bulgaricus и Chaetophylloscia hastata от мокриците, Euxinella strandi и Riiaena buresi от

Биоразнообразие в Северното и Южното Черноморие facebook image
Публикувано от: Мила Миленова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.