Начало на реферати

Биоразнообразие в Северното и Южното Черноморие


Пловдив, 2008


Този район се простира като ивица край Черно море, с широчина приблизително от 10 до 30 km, в която се проявява най-силно черноморското климатично влияние. Количеството на валежите нараства от север към юг (от 450 mm/r. при Балчик до 700 mm/, г. на юг от Бургас, където разпределението им добива субмедите-рански характер), а наред с това се увеличава и средиземноморското климатично влияние, което е най-силно по Южно Черноморие. Това обуславя и по-големият брой средиземноморски и други южни топлолюбиви видове растения и животни в южната част на района.

В биотично отношение Черноморският район е много специфичен и се отличава от останалите биогеографски райони на България. Известно влияние той оказва само върху близките до него части на източните подрайони. Тази специфичност се изразява с наличие на много видове, които липсват във вътрешността на страната и повечето от които принадлежат към топлолюбивите елементи. Последното нарежда Черноморието между районите с най-силно подчертан субмедитерански характер на флората и фауната.

Поради наличие на голям брой южноевксински растения Тахта-джян (1978) включва Южното Черноморие (на север с бреговете на Бургаския залив) към Евксинската флористична провинция (Кита-нов, 1976 и Бондев, 1982 дори смятат, че цялото Черноморие трябва да се отнесе към тази провинция).

Растителността на Черноморския район е съставена главно от тревисти псамофити, халофити и крайморски хазмофити (скални растения). На места се срещат ксеротермни церово-благунови гори, а по Ропотамо, Камчия и Батова река са развити лонгозни гори.

Край Черно море единствено у нас са разпространени 43 вида редки растения, които са представители почти изключително на южноевксинската, субиранската, средиземноморската, субсреди-земноморската или понтийската флора и които в целия си ареал обитават пясъчни, пясъчно-каменисти или засолени почви (или са типични крайморски форми). Те са голямо наше флористично богатство и повечето от тях са поставени под закрилата на закона за защита на природата.


Част от тях (19 вида) се срещат в Южното и Северното Черноморие (Euphorbia paralњas - приморска млечка, Astrodaucus litoralis - черноморски астродаукус, Crithnum maritimwn - морски копър, Stachys maritima - морски ранилист, Otanthus maritimus -крайморски отантус, Silene euxina - черноморско плюскавиче, S. thymifolia и др.), други (10 вида) - само в Северното Черноморие (Triglochin maritima - приморски триостреник, Artemisia pedemontana - кавказки пелин, Minuartia mesogitana - азиатска мишовка, Mathiola odoratissima - ароматна матиола и др.), а трети (24 вида) - само в Южното Черноморие (Agropyrvn litorale - крайбрежен пирей, Pancratium maritimum пясъчна лилия, Sagina maritima - приморска мъховка, Medicaio litoralis - крайбрежна люцерна, Trifolium spumosum - кавказка детелина, Centauriwn тагШтит - морски червен кантарион, Cressa eretica - критска креса, Halimone pedunculata - обикновено халимоне, Я portuiacoides - тученичево халимоне и др.).

Ендемити на Черноморския район са Silene calmerete (калиакрен-ско плюскавиче), Cardaminetubervsa (грудеста горва) nAl”umstojanovii (стоянов лук).

Във фауната наред с многото разпространени в цялата страна таксони се срещат субмедитернски, югозападноазиатски и средиземноморски представители. Навлизането на средиземноморските видове се осъществява както покрай линията на бреговете на

Биоразнообразие в Северното и Южното Черноморие facebook image
Публикувано от: Мила Миленова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.