Забравена парола?
Начало на реферати

Биоценоза - същност и подразделения


Биоценоза – същност и подразделения”В природата организмите съществуват в групи – популаций и видове. Видовете и популацийте обаче не са самостоятелни и независими единици. Те са взаимно свързани, обитават определени биотопи и образуват групировки, наречени биоценози. В тези групировки съществуват сложни взаимоотношения, които правят биоценозата естествена и реално съществуваща биосистема, част от макросистемата биосфера. Както популацията и видът са немислими без своя биотоп и територии, така и биоценозата съществува в тясна връзка и взаимодействие с опредебена среда. Тази среда не само влияе по определен начин върху биоценозата, но и изпитва върху себе си влиянието на биоценозата.

Биоценоза наричаме групировка от популации на различни видове, обитаващи даден биотоп, свързани помежду си така, че едни произвеждат органична материя, други я консумират, а трети разграждат органичните вещества.

Разглеждането на биоценозата отделно от средата, с която си взаимодейства, има своето оправдание единствено от гледно точка на възможността по-пълно да се изучи едната половина от единната система организми – среда.

Структура на биоценозата. Всяка биоценоза има качествена и количествена структура. Под качествена структура разбираме видовия състав на биоценозата. Количествената структура означава да се определи количеството на органицмите от отделните видове.

Качествената структура на биоценозата обикновено е трудно да се определи пълно. Причината е, че в биоценозата участват много голям брой видове. Във всяка биоценоза обаче не всички видове имат еднаква роля. За да се изясни същността на една биоценоза, съвсем не е необходимо да се изучат всички видове. Това е така, защото нейната същност се определя от сравнително малко видове, наречени доминанти. Това са видове с многочислени популации, които именно играят съществена роля, определяща същността на една биоценоза. Например степната биоценоза се характеризира с тревиста растителност. Дори името на биоценозите често се дава според доминантните видове. Ао вземем за пример игрористната гора, естествено в нея има и други растонеия, но същността й се определя от видовете иглолистни дървета.

В качествената структура на биоценозата се включва още един важен показател. Това е характерат на групите организми. Това означава, че в биоценозата трябва да има три групи организми. Едната група трябва да произвежда опганична материя. Това са растенията, които чрез фотосинтезата произвеждат органична материя. Тази група наричаме продуценти. Втората група са организмите, които консумират органичната материя. Тях наричаме консументи. Тук се отнасят преди всичко животните. Третата група съставляват организмите, които разграждат органичната материя – трупове, отпадъчни продукти и др. Това са редуцентите. Тук се отнасят микроорганизми, гъб и др.

Количествената структура на биоценозата е важен елемент в изясняване на същността й. Това е така, защото, като се знае количеството на продуцентите, може да се прецени какво количество органична материя ще произведат те, т.е. какава е продуктивността на биоценозата. Като се знае количеството на консументите, ще е ясно какво количество от произведената органична материя ще бъде усвоено от тях и дали ще има остатък от общата продукция.

Подразделения на биоценозата. Биоценозите в природата са едно единно цяло. Но те всъщност са сложна система, съставена от различни части.

Биоценоза - същност и подразделения facebook image
Публикувано от: Цветелина Йорданова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.