Начало на реферати

Азбучник на вредителите в селското стопанство (таблица)


Азбучен указател на неприятелите

Българско име

Латинско име

Местоположение

Австрийска дървеница

Eurygaster austriaca Schr.

Житни и царевица - Дървеници

Априлски бръмбар

Rhizotrogus aequinoctialis Hrbst.

Многоядни неприятели - Листороги бръмбари - бели червеи

Атлантически акар

Tetranychus atlanticus McGregor (turkestani Ug et Nik)

Зеленчукови - Ненасекомни неприятели

Бадемов семеяд

Eutytoma amigdali End.

Овощни Плодови и Листни оси

Бадемова листна оса

Cimbex quadrimaculata Mull.

Овощни Плодови и Листни оси

Балкански житен бегач

Zabrus balcanicus Heyden.

Житни и царевица - Бръмбари

Белораменен домашен (зърнов) молец

Endrosis sarcitrella L.

Складови неприятели - Пеперуди

Блестящ полски ковач

Selatosomus aeneus L.

Многоядни неприятели - Полски ковачи - телени червеи

Бобов петточков хоботник

Tychius quinquepunctatus L.

Едногодишни зърнено-бобови - Бръмбари

Бодилева пеперуда

Vanessa (Pyrameis) cardui L.

Едногодишни зърнено-бобови Пеперуди

Бразилски бобов зърнояд

Zabrotus subfasciatus Boh.

Складови неприятели - Бръмбари

Брястова листна въшка

Byrsocrypta ulmi De Geer.

Житни и царевица - Листни въшки и трипсове

Бяла американска пеперуда

Hyphantria cunea Drury.

Овощни Листогризещи гъсеници

Бяла (голяма) зелева пеперуда

Pieris brassicae L.

Зеленчукови Пеперуди

Бяла овощна пеперуда

Aporia (Ascia) crataegi D.

Овощни Листогризещи гъсеници

Вдлъбнатоивичеста зелева бълха

Phyllotreta vittata Redt.

Зеленчукови Бръмбари

Виолетова стридоподобна щитоносна въшка

Parlatoria oleae Colv.

Овощни Плоски щитоносни въшки

Вишнев (черешов) хоботник

Rhynchites auratus Scop.

Овощни Хоботници

Вишнева листна оса

Caliroa cerasi (lymacina) L.

Овощни Плодови и Листни оси

Власеста педомерка

Lycia (Biston) hirtaria Cl.

Овощни Листогризещи гъсеници

Вредна житна дървеница

Eurygaster integriceps Put.

Житни и царевица - Дървеници

Вълнистоивичеста зелева бълха

Phyllotreta undulata Kutsch

Зеленчукови - Бръмбари

Галообразуващ зелев хоботник

Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsh.

Зеленчукови - Бръмбари

Гамозначна нощенка

Phytometra (Autographa, Plusia) gamma L.

Многоядни неприятели - Надземни нощенки

Глогов акар

Tetranychus vienensis Zacher.

Tetranychus crataegi Hirst.

Овощни Акари

Голи охлюви

сем. Limacidae;

сем. Arionidae

Зеленчукови - Ненасекомни неприятели

Голям восъчен молец

Galleria mellonella L.

Складови неприятели - Пеперуди

Голям гол охлюв

Limax maximus L.

Зеленчукови - Ненасекомни неприятели

Голям житен бегач

Zabrus spinipes F. (Z. biapoides Crtz.)

Житни и царевица - Бръмбари

Голям луков листояд

Galeruca tanaceti L.

Зеленчукови - Бръмбари

Голям люцернов листов хоботник

Phytonomus punctatus F.

Фуражно-бобови - Бръмбари

Голям овощен беловинояд

Ecoptogaster (Scolytus) mali Rechst.

Овощни Неприятели по дървесината

Голям червенокрил цветояд

Omophlus leptaroides F.

Многоядни неприятели Лъжетелени червеи

Голяма зимна педомерка

Hibernia (Erannis) defoliaria Cl.

Овощни Листогризещи гъсеници

Голяма крушова листна бълха

Psylla pyrisuga Foster.

Овощни Други смучещи неприятели

Голяма малинова (къпинова) листна въшка

Amphorophora rubi

Ягодоплодни Други неприятели

Голяма прасковена листна въшка

Pterochloroides persicae Chol.

Овощни Листни въшки по костилковите

Горски скакалци

Isophya sp.

Многоядни неприятели - Скакалци

Градински арион

Arion hortensis Fer.

Зеленчукови - Ненасекомни неприятели

Градинска нощенка

Mamestra oleracea L.

Зеленчукови - Пеперуди

Градински космати комари

сем. Bibionidae

Зеленчукови - Мухи

Грахов зърнояд

Bruchus pisorum (pisi) L.

Едногодишни зърнено-бобови Бръмбари

Складови неприятели - Бръмбари

Грахов трипс

Kakaothrips robustus Uzel

Едногодишни зърнено-бобови - Други

Грахов червей

Laspeyresia nigricana Steph.

Едногодишни зърнено-бобови - Пеперуди

Грахова галица

Contarinia pisi Winn.

Едногодишни зърнено-бобови - Други

Гребенест точилар

Ptilinus pectilicornis L.

Складови неприятели - Бръмбари

Грудкови хоботници

Sitona sp.

Едногодишни зърнено-бобови и Фуражно-бобови - Бръмбари

Гъботворка

Lymantria dispar L.

Овощни Листогризещи гъсеници

Двадесет и четири точкова калинка

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata L.

Фуражно-бобови - Бръмбари

Двубрадавична щитоносна въшка

Palaeolecanium bituberculatum Targ.

Овощни Полусферични щитоносни въшки

Детелинов зърнояд

Bruchidius varius Ol.

Складови неприятели - Бръмбари

Детелинов семеяд

Bruchophagus gibbus Boh.

Фуражно-бобови - Пеперуди и други

Детелинов хоботник

Apion apricans Hrbst.

Фуражно-бобови - Бръмбари

Диабротика

Diabrotica virgifera virgifera LeConte.

Житни и царевица - Неприятели по царевицата

Дългоглав скакалец

Acrida mediterranea

Многоядни неприятели - Скакалци

Дървесница

Zeuzera pyrinaL.

Овощни Неприятели по дървесината

Египетски грахов зърнояд

Bruchidius incarnates Boh.

Складови неприятели - Бръмбари

Египетски скакалец

Anacridium aegyptium L

Многоядни неприятели - Скакалци

Еднопоясен гроздов молец

Еupoecilia (Clysia) ambiguella Hb.

Лоза - Пеперуди

Еспарзетов семеяд

Eurytoma onobrychidis Nik.

Фуражно-бобови - Пеперуди и други

Ечемична муха

Lasiosina cinctipes Meig

Житни и царевица - Мухи и оси

Житна гъгрица

Sitophilus(Calandra) granarius L.

Складови неприятели - Бръмбари

Житна класова муха

Meromyza nigriventris Meq.

Житни и царевица - Мухи и оси

Житна стъблена муха

Chlorops pumilionis Bjerk.

Житни и царевица - Мухи и оси

Житна стъблена оса

Cephus pygmaeus L.

Житни и царевица - Мухи и оси

Житна тревна муха

Opomyza florum L.

Житни и царевица - Мухи и оси

Житни листни оси

Dolerus sp.

Житни и царевица - Мухи и оси

Житни стъблени бълхи

Chaetocnema aridula Gyll. Chaetocnema hortensis Geoffr.

Житни и царевица - Бръмбари

Жълт брашнен бръмбар

Tenebrio molitor L.

Складови неприятели - Бръмбари

Жълт лозов (ябълков) акар

Schizotetranychus (Eotetranychus) viticola Reck.; pruni Oud.; pomi Sep.

Овощни Акари

Лоза - Акари

Жълт сливов акар

Eotetranychus (Schizotetranychus) prunicola Livsch.

Овощни Акари

Жълта сливова плодова оса

Hoplocampa flava L.

Овощни Плодови и Листни оси

Жълтокафяв присторник

Ptinus brunneus Dft.

Складови неприятели - Бръмбари

Западен полски ковач

Agriotes ustulatus Schall.

Многоядни неприятели - Полски ковачи - телени червеи

Западен цветов трипс

/Калифорнийски трипс/

Frankliniella occidentalis Perg.

Зеленчукови - Белокрилки и трипсове

Индустриални - Неприятели по тютюна

Овощни Други смучещи неприятели

Лоза Смучещи неприятели

Западна цвеклова бълха

Chaetocnema tibialis Illig.

Индустриални - Неприятели по цвеклото

Запетаевидна щитоносна въшка

Lepidosaphes ulmi L.

Овощни Плоски щитоносни въшки

Зарзалова вълнарка

Orgyia antiqua L

Овощни Листогризещи гъсеници

Зелев молец

Plutella maculipennis Curt.

Зеленчукови - Пеперуди

Зелев стъблен скритохоботник

Ceuthorrhynchus quadridens Panz.

Зеленчукови - Бръмбари

Зелевата белокрилка

Aleyrodes proletella L.

Зеленчукови - Белокрилки и трипсове

Зелева листна въшка

Brevicorynae brassicae L.

Зеленчукови - Листни въшки

Зелева муха

Delia (Chortophila) brassicae Bouche.

Зеленчукови - Мухи

Зелева нощенка

Mamestra (Barathra) brassicae L.

Зеленчукови - Пеперуди

Зелен агрилус

Agrilus viridis L.

Индустриални - Неприятели по етерично-маслените

Овощни Неприятели по дървесината

Зелен скакалец

Tettigonia viridissima L.

Многоядни неприятели - Скакалци

Зелена грахова листна въшка

Acyrthosiphon pisi Kalt.

Едногодишни зърнено-бобови - Листни въшки

Зелена розена листна въшка

Macrosiphum rosae L.

Индустриални - Неприятели по етерично-маслените

Зелена цикада

Cicadella viridis L.

Индустриални - Неприятели по етерично-маслените

Овощни Други смучещи неприятели

Лоза Смучещи неприятели

Зелена ябълкова листна въшка

Aphis pomi De Geer.

Овощни Листни въшки по семковите

Зеленоивичеста листна въшка

Macrosiphum euphorbiae Thomas

Зеленчукови - Листни въшки

Земни бълхи

Phyllotreta sp.

Зеленчукови - Бръмбари

Земни бълхи

Longitarsus sp., Psylliodes affinis, Epitrix sp.

Индустриални - Неприятели по картофите

Зимен скакалец

Acrotylus insubricus Scop.

Многоядни неприятели - Скакалци

Зимна нощенка (зимен сив червей)

Scotia (Agrotis) segetum Schiff.

Многоядни неприятели - Подземни нощенки

Златка

Cetonia aurata L.

Овощни Бръмбари

Златозадка

Euproctis chrisorrhoea L

Овощни Листогризещи гъсеници

Зърнов бръмбар

Rhysoperta dominica F.

Складови неприятели - Бръмбари

Зърнов молец

Sitotroga cerealella Oliv.

Складови неприятели - Пеперуди

Ивичеста житна бълха

Phyllotreta vittula Redt.

Житни и царевица - Бръмбари

Източен плодов червей

Grapholitha (Laspeyresia; Cydia) molesta Busck.

Овощни Плодови червеи

Италиански скакалец

Calliptamus italicus L.

Многоядни неприятели - Скакалци

Ипсилонова нощенка

Scotia (Agrotis) ypsilon Hufn.

Многоядни неприятели - Подземни нощенки

Калифорнийска щитоносна въшка

Quadraspidiotus (Diaspidiotus, Aspidiotus) perniciosus Comst.

Овощни Плоски щитоносни въшки

Картофен молец

Phtorimaea operculella Zell.

Индустриални - Неприятели по картофите

Картофена бълха

Epitrix cucumeris Haris.

Индустриални Неприятели по картофите; Неприятели по тютюна

Картофена листна въшка

Aulakorthum solani Kalt.

Индустриални - Неприятели по картофите

Касисова педомерка

Abraxas grossulariata L.

Ягодоплодни - Пеперуди

Касисова стъкленка

Synanthedon tipuliformis Cler.

Ягодоплодни - Пеперуди

Кафяв арион

Arion subfuscus Drap.

Зеленчукови- Ненасекомни неприятели

Кафяв домашен молец

Hofmanophila pseudospretella St.

Складови неприятели - Пеперуди

Кафяв полски ковач

Melanotus brunnipes Germ.

Многоядни неприятели - Полски ковачи - телени червеи

Кафяв овощен акар

Bryobia rubrioculus Scheut.

Овощни Акари

Кафява ленова бълха

Aphthona flaviceps All.

Индустриални - Неприятели по влакнодайните

Кафявоивичеста ябълкова листозавивачка

Pandemis heparana SchIff.

Овощни Листозавивачки

Кафявопетниста листозавивачка

Archips (Cacoecia) xylosteana L.

Овощни Листозавивачки

Кестенов хоботник

Curculio (Balaninus) elephas Gyll.

Овощни Хоботници

Китайски зърнояд

Callosobruchus chinensis L.

Складови неприятели - Бръмбари

Колорадски бръмбар

Leptinotarsa decemlineata Say.

Индустриални - Неприятели по картофите

Комари дългоножки

сем. Tipulidae

Зеленчукови - Мухи

Конопена бълха

Psylliodes attenuata Koch.

Индустриални - Неприятели по влакнодайните

Конопената листна въшка

Phorodon cannabis Pass.

Индустриални - Неприятели по влакнодайните

Копривна пеперуда

Vanessa urticae L.

Едногодишни зърнено-бобови - Пеперуди

Коренова цвеклова въшка

Pemphigus fuscicornis Koch.

Индустриални - Неприятели по цвеклото

Кореста завивачка

Laspeyresia woeberiana Schiff.

Enarmonia formozana Scop.

Овощни Неприятели по дървесината

Костилкоплодова листна оса

Neurotoma nemoralis L.

Овощни Плодови и Листни оси

Крушов плодов червей

Laspyresia pyrivora Danil.

Овощни Плодови червеи

Крушов пъпкопробивач

Anthonomus pyri Kalt.

Овощни Хоботници

Крушова дървеница

Stephanitis pyri F.

Овощни Други смучещи неприятели

Крушова листна въшка

Dysaphis pyri B.d.F.

Овощни Листни въшки по семковите

Крушова листна муха (галица)

Dasyneura (Perrisia) pyri Bouche.

Овощни Мухи

Крушова листна оса

Neurotoma flaviventris Retz.

Овощни Плодови и Листни оси

Крушова плодова муха

Contarinia pyrivora Kieff.

Овощни Мухи

Крушова плодова оса

Hoplocampa brevis Klug.

Овощни Плодови и Листни оси

Кръвна въшка

Eriosoma lanigerum Hausm.

Овощни Листни въшки по семковите

Кръгломиниращ молец

Leucotera (Cemiostoma) scitella Zell.

Leucoptera malifoliella O.Costa

Овощни Миниращи и други молци

Кръстоцветна зелева бълха

Phyllotera cruciferae Goeze.

Зеленчукови - Бръмбари

Ленов трипс

Thrips linarius Uzel

Индустриални - Неприятели по влакнодайните

Ленова листозавивачка

Phalonia epilinana Zell.

Индустриални - Неприятели по влакнодайните

Летящ скакалец

Aeolopus thalassinus F.

Многоядни неприятели - Скакалци

Лешников хоботник

Curculio (Balaninus) nucum L.

Овощни Хоботници

Лещен зърнояд

Bruchus lentis Frol.

Едногодишни зърнено-бобови Бръмбари

Складови неприятели - Бръмбари

Ливадна пеперуда

Loxostege sticticalis L.

Многоядни неприятели - Други

Ливадни дървеници

Lygus sp.

Фуражно-бобови Листни въшки и дървеници

Лоза Смучещи неприятели

Листороги бръмбари

Сем. Scarabaeidae

Многоядни неприятели - Листороги бръмбари - бели червеи

Лозов акар

Brevipalpus lewisi Mc. Gregor.

Лоза Акари

Лозов драскач

Adoxus obscurus L. (ssp. villosus Schrk)

Лоза - Бръмбари

Лозов стригач

Lethrus apterus Laxm.

Лоза - Бръмбари

Лозова краста

Еriophyes (Calomerus) vitis Pgst.

Лоза Акари

Лозова листозавивачка

Sparganothis pilleriana Schiff.

Лоза - пеперуди

Лозова подвижна щитовка

Pseudococcus citri L.

Planococcus citri Risso.

Лоза Смучещи неприятели

Лозова пъстрянка

Yno (Procris) ampelophaga Bayle.

Лоза - пеперуди

Лозова филоксера

Phylloxera vastatrix Planch.

Viteus vitifolii Fitch.

Лоза Смучещи неприятели

Лозова цикада

Empoasca vitis

Лоза Смучещи неприятели

Лозова щитовка

Pulvinaria vitis L

Овощни Полусферични щитоносни въшки

Лоза Смучещи неприятели

Луков молец

Acrolepia assectella Zell.

Зеленчукови - Пеперуди

Луков скритохоботник

Ceuthorrhynchus jacovlevi Schultze.

Зеленчукови - Бръмбари

Лукова минираща муха

Napomyza (Phytomyza) gymnosfoma Lvew.

Зеленчукови - Мухи

Лукова муха

Delia (Chortophila, Hylemyia) antiqua Meig.

Зеленчукови - Мухи

Лукова сирфидна муха

Eumerus strigatus Fall.

Зеленчукови - Мухи

Лъжекалифорнийска стридо-подобна щитоносна въшка

Quadraspidiotus ostraeformis CurtIs.

Овощни Плоски щитоносни въшки

Люцернов коренов хоботник

Otiorrhynchus ligustici L.

Фуражно-бобови - Бръмбари

Люцернов листояд

Phytodecta fornicata Br¬gg.

Фуражно-бобови - Бръмбари

Люцернов семеяд

Bruchophagus roddi Gus.

Фуражно-бобови - Пеперуди и други

Люцернов сечко

Plagionotus floralis Pall.

Фуражно-бобови - Бръмбари

Люцернова бобова галица

Asphondilia miki Wachtl.

Фуражно-бобови - Пеперуди и други

Люцернова галица

Contarinia medicaginis Kieff.

Фуражно-бобови - Пеперуди и други

Люцернова дървеница

Adelphocoris lineolatus Goeze.

Фуражно-бобови - Листни въшки и дървеници

Люцернова кафява нощенка

Gonospileia (Euclidia) glyphica L.

Фуражно-бобови - Пеперуди и други

Люцернова листна въшка

Aphis medicaginis (cracivora) Koch.

Фуражно-бобови - Листни въшки и дървеници

Люцернова нощенка

Chloridea maritima Grasl.

Фуражно-бобови - Пеперуди и други

Люцернова педомерка

Taphrina (Eubolia) arenacearia Hb.

Фуражно-бобови - Пеперуди и други

Люцернова пъпкова галица

Dasyneura (Perrisia) ignorata Wachtl.

Фуражно-бобови - Пеперуди и други

Лятна зелева муха

Delia (Hylemya) floralis Fll.

Зеленчукови - Мухи

Мавритански бръмбар

Tenebrioides mauritanicus L.

Складови неприятели - Бръмбари

Мавърска дървеница

Eurygaster maura L.

Житни и царевица - Дървеници

Малка зимна педомерка

Cheimatobia (Operophtera) brumata L.

Овощни Листогризещи гъсеници

Малка малинова листна въшка

Aphis (Amphorophora)218">

Ягодоплодни Други неприятели

Малка лозова листозавивачка

Argyrotoenia pulchellana Haw.

Лоза - Пеперуди

Малка полска нощенка

Spodoptera (Laphygma) exiqua Hb.

Многоядни неприятели - Надземни нощенки

Малка рапична стъблена бълха

Psylliodes thlaspis Foudr.

Индустриални - Неприятели по маслодайните

Малка сливова листна въшка

Brachycaudus helichrysi Kalt

Овощни Листни въшки по костилковите

Малинов агрилус

Agrilus (aurichalceus) rubicola Hb

Индустриални - Неприятели по етерично-маслените

Ягодоплодни - Бръмбари

Малинов молец

Incurvaria (Lomparonia) rubiella Bjerk.

Ягодоплодни - Пеперуди

Малинова галица

Lasioptera rubi Heeg.

Ягодоплодни Други неприятели

Малинова стъкленка

Bembecia hylaeiformis Lasp.

Ягодоплодни - Пеперуди

Малиново комарче

Thomassiana theobaldi Barn.

Ягодоплодни Други неприятели

Малък брашнен бръмбар

Tribolium confusum Duv.

Складови неприятели - Бръмбари

Малък бръчков беловинояд

Scolytus (Ecoptogaster) rugulosus Ratz.

Овощни Неприятели по дървесината

Малък восъчен молец

Achroia grisella L.

Складови неприятели - Пеперуди

Малък лозов хоботник

Otiorrhynchus sulcatus F.

Лоза - Бръмбари

Малък люцернов листов хоботник

Phytonomus (Hypera) variabilis Herbst.

Фуражно-бобови - Бръмбари

Малък полски ковач

Agriotes sputator L.

Многоядни неприятели - Полски ковачи - телени червеи

Малък червенокрил цветояд

Omophlus proteus Kirsh.

Многоядни неприятели Лъжетелени червеи

Марокански скакалец

Dociostaurus maroccanus Thunbg.

Многоядни неприятели - Скакалци

Медна златка

Perotis lugubris Fabr.

Овощни Неприятели по дървесината

Mентов листояд

Chrysomela mentastri Suf.

Индустриални - Неприятели по етерично-маслените

Ментова нощенка

Chloridea peltigera Schiff.

Индустриални - Неприятели по етерично-маслените

Ментов сечко

Phytoecia virgula Charp.

Индустриални - Неприятели по етерично-маслените

Ментова бълха

Longitarsus lycopi Foudr.

Индустриални - Неприятели по етерично-маслените

Ментова листна въшка

Aphis attinis Guere.

Индустриални - Неприятели по етерично-маслените

Ментова щитоноска

Cassida viridis Subr.

Индустриални - Неприятели по етерично-маслените

Месингов бръмбар

Niptus holosericeus (hololeucus) Fald.

Складови неприятели - Бръмбари

Минираща муха

Liriomyza solani Hering.

Liriomyza (Agromyza) bryoniae Kalt.

Зеленчукови - Мухи

Миниращи мухи

Liriomyza sp.

Едногодишни зърнено-бобови - Други

Миризлив дървесинояд

Cossus cossus L.

Овощни Неприятели по дървесината

Многоцветници

Vanessa sp.

Едногодишни зърнено-бобови - Пеперуди

Молец по сушените плодове

Рlodia interpunctella Hb.

Складови неприятели - Пеперуди

Морковена листна въшка

Semiaphis dauci F.

Зеленчукови - Листни въшки

Мраморен полски ковач

Corymbites sjaelandicus M¬ll.

Многоядни неприятели - Полски ковачи - телени червеи

Мрежест гол охлюв

Agriolimax reticulatus Mull.

Зеленчукови - Ненасекомни неприятели

Музейник

Anthrenus sp.

Складови неприятели - Бръмбари

Музейници и кожояди

Сем. Dermestidae

Складови неприятели - Бръмбари

Mършояди

Сем. Silphidae

Индустриални - Неприятели по картофите

Мъхнат бръмбар

Epicometis (Tropinota) hirta Poda.

Овощни Бръмбари

Нечифтен дървесинояд

Anysandrus ( Xyleborus) dispar F.

Овощни Неприятели по дървесината

Обикновен житен бегач

Zabrus tenebrioides Goeze.

Житни и царевица - Бръмбари

Обикновен житен бръмбар (житар)

Anisoplia austriaca Hrbst.

Житни и царевица - Бръмбари

Обикновен кожояд

Dermestes lardarius L.

Складови неприятели - Бръмбари

Обикновен майски бръмбар

Melolontha melolontha L.

Многоядни неприятели - Листороги бръмбари - бели червеи

Обикновен малинов бръмбар

Byturus tomentosus F.

Ягодоплодни - Бръмбари

Обикновен паяжинообразуващ акар

Tetranychus urticae Koch. (tellarius Lin.; bimaculatus Harvey)

Едногодишни зърнено-бобови - Други;

Зеленчукови - Ненасекомни неприятели;

Индустриални - Неприятели по влакнодайните

Овощни Акари

Лоза Акари

Ягодоплодни Други неприятели

Обикновен полски ковач

Agriotes lineatus L.

Многоядни неприятели - Полски ковачи - телени червеи

Обикновен цвеклов хоботник

Bothynoderes punctiventris Germ

Индустриални - Неприятели по цвеклото

Обикновен юнски бръмбар

Amphimalon solstitialis L.

Многоядни неприятели - Листороги бръмбари - бели червеи

Обикновена грахова листозавивачка

Laspeyresia (Grapholitha) dorsana L.

Едногодишни зърнено-бобови - Пеперуди

Обикновена житна листна въшка

Schizaphis graminum Rond.

Житни и царевица - Листни въшки и трипсове

Обикновена житна пиявица

Oulema (Lema) melanopa L.

Житни и царевица - Бръмбари

Обикновена зелева дървеница

Eurydema oleracea L

Зеленчукови - Белокрилки и трипсове

Обикновена зидова мокрица

Oniscus aselus L.

Зеленчукови - Ненасекомни неприятели

Обикновена зимнична мокрица

Porcellio scaber Latr.

Зеленчукови - Ненасекомни неприятели

Обикновена крушова листна бълха

Psylla pyri L.

Овощни Други смучещи неприятели

Обикновена кълбеста мокрица

Armadilidium vulgare L.

Зеленчукови - Ненасекомни неприятели

Обикновена синапица

Pieris napi L

Зеленчукови - Пеперуди

Обикновена сливова щитоносна въшка

Parthenolecanium (Eulecanium) corni Bouche

Овощни Полусферични щитоносни въшки

Лоза Смучещи неприятели

Обикновена цвеклова бълха

Chaetocnema concina Marsh.

Индустриални - Неприятели по цвеклото

Овесен трипс

Stenothrips graminum Uzel.

Житни и царевица - Листни въшки и трипсове

Овесена листна въшка

Macrosiphum (Sitobion) avenae L.

Житни и царевица - Листни въшки и трипсове

Овощен агрилус

Agrilus fuscosericeus Dan.

Овощни Неприятели по дървесината

Овощен листогризач

Phillobius oblongus L.

Овощни Хоботници

Овощна многоцветница

Vanessa polychlorus L.

Овощни Листогризещи гъсеници

Окантован арион

Arion circumscriptus John.

Зеленчукови - Ненасекомни неприятели

Оранжево житно комарче

Stenodiplosis mosellana Gebin.

Житни и царевица - Мухи и оси

Оранжериен молец

Udea ferrugalis Hb.

Зеленчукови - Пеперуди

Оранжериен трипс

Heliothrips haemorrhoidalis Bouche.

Зеленчукови - Белокрилки и трипсове

Оранжерийна белокрилка

Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum Westw.

Зеленчукови - Белокрилки и трипсове

Индустриални - Неприятели по тютюна

Орехов плодов червей

Laspeyresia (Carpocapsa) amplana Hb.

Овощни Плодови червеи

Оризова гъгрица

Sitophilus (Calandra) oryzae L.

Складови неприятели - Бръмбари

Орехова листна въшка

Callipterus (Callaphis) juglandis Frisch.

Овощни Листни въшки по костилковите

Остроглави житни дървеници

Aelia acuminata L.

Aelia rostrata Boh.

Житни и царевица - Дървеници

Памукова листна въшка

Aphis gossypii Glov.

Зеленчукови - Листни въшки; Индустриални - Неприятели по влакнодайните

Памукова нощенка

Chloridea (Heliothis) obsoleta F.

Многоядни неприятели - Надземни нощенки;

Индустриални - Неприятели по влакнодайните

Папудов зърнояд

Callosobruchus quadrimaculatus Fabr.

Складови неприятели - Бръмбари

Паркетен бръмбар

Lyctus linearis Goeze.

Складови неприятели - Бръмбари

Пашкулоносен дрешен молец

Tinea pellionella L

Складови неприятели - Пеперуди

Петниста люцернова листна въшка

Therioaphis maculata Buckt.

Фуражно-бобови - Листни въшки и дървеници

Пиперова листна въшка

Aphis nasturtii Kalt.

Зеленчукови - Листни въшки; Индустриални -Неприятели по картофите

Платнен дрешен молец

Tineolla biseliella Hum.

Складови неприятели - Пеперуди

Плодова корогризачка

Adoxophyes (Capua) reticulana Hb.

Овощни Листозавивачки

Полски ковачи

Elateridae

Многоядни неприятели - Полски ковачи - телени червеи

Полски гол охлюв

Agriolimax agrestis L.

Зеленчукови - Ненасекомни неприятели

Полски щурец

Gryllus campestris L.

Многоядни неприятели - Щурци и Попово прасе

Попово прасе

Gryllotalpa gryllotalpa L.

Многоядни неприятели - Щурци и Попово прасе

Прасковена листна въшка

Myzodes (Myzus) persicae Sulz.

Зеленчукови - Листни въшки

Индустриални - Неприятели по картофите; Неприятели по тютюна

Овощни листни въшки по костилковите

Прелетен (мигриращ) скакалец

Locusta migratoria L.

Многоядни неприятели - Скакалци

Прасковен клонков молец

Anarsia lineatella Zell.

Овощни Миниращи и други молци

Прасковена щитоносна въшка

Parthenolecanium persicae F.

Овощни Полусферични щитоносни въшки

Прашеста прасковено-тръстикова листна въшка

Hyalopterus arundinis F.

Овощни Листни въшки по косетилковите

Присторник

Ptinus fur L.

Складови неприятели - Бръмбари

Продълговат полски ковач

Agriotes elongatus Marsch.

Многоядни неприятели - Полски ковачи - телени червеи

Пролетна нощенка (пролетен сив червей)

Euxoa temera Hb.

Многоядни неприятели - Подземни нощенки

Пръстенотворка

Malacosoma neustria L.

Овощни Листогризещи гъсеници

Пшеничен трипс

Haplothrips tritici Kurd.

Житни и царевица - Листни въшки и трипсове

Пшенична галица

Contarinia tritici Kirby

Житни и царевица - Мухи и оси

Пъпков акар по касиса

Еriophyes (Phytoptus) ribis Nal.

Cecidophyopsis ribis Westwood.

Ягодоплодни Други неприятели

Пъпкова перокрилка

Platyptilia rhododactylus Fabr.

Индустриални - Неприятели по етерично-маслените

Пъпкопробивач по розата

Homalorhynchites hungaricus F.

Индустриални - Неприятели по етерично-маслените

Пъстра синапица

Pieris daplidicae L.

Зеленчукови - Пеперуди

Пъстър брашнян молец

Pyralis farinalis L.

Складови неприятели - Пеперуди

Пъстър скакалец

Decticus verrucivorus L

Многоядни неприятели - Скакалци

Пясъчник

Opatrum sabulosum L.

Многоядни неприятели - Лъжетелени червеи

Разноцветна зелева дървеница

Euridema ornata L.

Зеленчукови - Белокрилки и трипсове

Рапичен бръмбар

Entomoscelis adonidis Pall.

Индустриални - Неприятели по маслодайните

Рапичен цветояд

Meligethes aeneus F.

Индустриални - Неприятели по маслодайните

Рапична листна оса

Athalia colibri Christ.

Индустриални - Неприятели по маслодайните

Рапична стъблена бълха

Psylliodes chrysocephala L.

Индустриални - Неприятели по маслодайните

Реомюрова крушова листна въшка

Dysaphis (Dentatus) reaumuri Mordv.

Овощни Листни въшки по семковите

Репен стъблен скритохоботник

Ceuthorrhynchus napi Gyll.

Индустриални - Неприятели по маслодайните

Рогата цикада

Ceresa (Streptocephalus) bubalus F.

Овощни - Други смучещи неприятели

Розен агрилус

Agrilus mokrzeckii (cuprescens) Obnbrg.

Индустриални - Неприятели по етерично-маслените

Розена белокрилка

Bulgarialeuroses rosae Corb.

Индустриални - Неприятели по етерично-маслените

Розена сферична щитоносна въшка

Rhodococus bulgariensis Wunn.

Индустриални - Неприятели по етерично-маслените

Розена цикада

Edwardsiana (Thyphlocyba) rosae L.

Индустриални Неприятели по етерично-маслените

Розена щитоносна въшка

Aulacaspis rosae Bche.

Индустриални Неприятели по етерично-маслените

Ръждивочервен брашнен бръмбар

Tribolium castaneum Hrbst.

Складови неприятели - Бръмбари

Ръждивочервен зърнов бръмбар

Cryptolestes (Laemophloeus) ferrugineus Steph.

Складови неприятели - Бръмбари

Ръждивочервен оранжериен акар

Tetranychus cinnabarinus Boisduval.

Зеленчукови - Ненасекомни неприятели

Ряпна пеперуда

Pieris rapae L.

Зеленчукови - Пеперуди

Светлокрака зелева бълха

Phyllotreta nemorum L.

Зеленчукови - Бръмбари

Северна галова нематода

Meloidogynae hapla Chitw.,

Зеленчукови- Ненасекомни неприятели

Сив брашнен молец

Ephestia k¬ehniella Zell.

Складови неприятели - Пеперуди

Сив царевичен хоботник

Tanymecus dilaticollis Gyll.

Житни и царевица - Неприятели по царевицата

Индустриални - Неприятели по цвеклото

Сив цвеклов хоботник

Tanymecus palliatus F.

Индустриални - Неприятели по цвеклото

Сива педомерка

Boarmia rhomboidaria Schiff.

Лоза - Пеперуди

Сива пъпкозавивачка

Hedya nubiferana Haw.

Argyroploce variegana Hb.

Овощни - Листозавивачки

Сиви червеи

Agrotis sp.

Индустриални - Неприятели по влакнодайните

Синьокрил скакалец

Oedipoda coerulescens L.

Многоядни неприятели - Скакалци

Синя житна пиявица

Oulema lichenis Voet.

Житни и царевица - Бръмбари

Синя ленова бълха

Aphthona euphorbiae Schrank.

Индустриални - Неприятели по влакнодайните

Сливов галообразуващ акар

Acalitus (Aceria, Phytoptus) phloeocoptes Nal

Овощни Акари

Слезов молец

Pectinophora malvella Hb.

Индустриални - Неприятели по влакнодайните

Сливов молец

Yponomeuta padellus L.

Овощни Миниращи и други молци

Сливов плодов червей

Laspeyresia (Grapholitha) funebrana Tb.

Овощни Плодови червеи

Слънчогледов молец

Homeosoma nebulela Hb.

Индустриални - Неприятели по маслодайните

Слънчогледов сечко

Agapanthia dahli Richt.

Индустриални - Неприятели по маслодайните

Соев молец / Бобова огневка /

Акациев семеяд

Etiella zinckenella Tr.

Едногодишни зърнено-бобови Пеперуди

Сребрист овощен листогризач

Phillobius argentatus L

Овощни Хоботници

Средиземноморска плодова муха

Ceratitis capitata L.

Овощни Мухи

Степен полски ковач

Agriotes gurgistanus Fald.

Многоядни неприятели - Полски ковачи - телени червеи

Стоножки

Клас Myriapoda

Зеленчукови - Ненасекомни неприятели

Стъблени хоботници

Lixus sp.

Индустриални - Неприятели по маслодайните; Неприятели по цвеклото

Суринамски брашнояд

Sylvanus (Oryzaephilus) surinamensis L

Складови неприятели - Бръмбари

Сферична щитоносна въшка

Sphaerolecanium prunastri Fonsc

Овощни Полусферични щитоносни въшки

Телени червеи

Сем. Elateridae

Многоядни неприятели - Полски ковачи - телени червеи

Тресклив скакалец

Psophus stridulus L.

Многоядни неприятели - Скакалци

Турски лозов хоботник

Otiorrhynchus turca Bohem.

Лоза - Бръмбари

Тъмен полски ковач

Agriotes obscurus L.

Многоядни неприятели - Полски ковачи - телени червеи

Тъмна грахова листозавивачка

Laspeyresia nigricana Steph.

Едногодишни зърнено-бобови Пеперуди

Тъмна прасковена листна въшка

Brachycaudus persicae B.d.F.

Овощни Листни въшки по костилковите

Тъмнокафяв присторник

Ptinus latro F.

Складови неприятели - Бръмбари

Тютюнев бръмбар

Lasioderma sericorne Fob.

Складови неприятели - Бръмбари

Тютюнев молец

Ephestia elutella Hb.

Складови неприятели - Пеперуди

Тютюнев трипс

Thrips tabaci Lind.

Зеленчукови - Белокрилки и трипсове

Индустриални - Неприятели по влакнодайните; Неприятели по тютюна

Тютюнева белокрилка

Bemisia tabaci Genn.

Зеленчукови - Белокрилки и трипсове

Индустриални - Неприятели по тютюна

Тютюнева бълха

Epitrix pubescens Koch.

Индустриални - Неприятели по тютюна

Тютюнева листна въшка

Myzus nicotianae Blackman.

Индустриални - Неприятели по тютюна

Удивителнозначна нощенка

Scotia (Agrotis) exclamationis L.

Многоядни неприятели - Подземни нощенки

Фасулев зърнояд

Acanthoscelides obtectus Say.

Едногодишни зърнено-бобови Бръмбари

Складови неприятели - Бръмбари

Фиев зърнояд

Bruchus rufimanus Boh.

Едногодишни зърнено-бобови Бръмбари

Складови неприятели - Бръмбари

Фъстъков зърнояд

Pachymerus pallidus Ol.

Складови неприятели - Бръмбари

Фъстъчена галова нематода

Meloidogynae arennaria Neal et Chitw.

Зеленчукови - Ненасекомни неприятели

Хесенска муха

Mayetiola destructor Say.

Житни и царевица - Мухи и оси

Хлебен бръмбар

Anobium paniceum L.

Складови неприятели - Бръмбари

Царевичен торник

Pеntodon monodon (idiota) Hrbst.

Многоядни неприятели - Листороги бръмбари - бели червеи

Царевичен стъблен пробивач

Ostrinia (Pyrausta) nubilalis H b.

Житни и царевица - Неприятели по царевицата

Царевична гъгрица

Calandra zea mays Motsch.

Складови неприятели - Бръмбари

Царевична чернотелка

Pedinus femoralis L.

Многоядни неприятели - Лъжетелени червеи

Цвеклов молец

Gnorimoschema ocellatella Boyd.

Индустриални - Неприятели по цвеклото

Цвеклов стъблохоботник

Lixus ascanii L.

Индустриални - Неприятели по цвеклото

Цвеклова дървеница

Poeciloscytus cognatus FIeb.

Индустриални - Неприятели по цвеклото

Цвеклова муха

Pegomyia hyosciami Panz.

Индустриални - Неприятели по цвеклото

Цигарджия

Rhynchites (Byctiscus )betulae L.

Овощни Хоботници

Лоза - Бръмбари

Червен овощен акар

Panonychus (Tetranychus) ulmi Koch.

Paratetranychus pilosus McGregor.

Овощни Акари

Лоза - Акари

Червена пъпкозавивачка

Tmetocera (Spilonota) ocellana F.

Овощни Листозавивачки

Червена стридоподобна щитоносна въшка

Epidiaspis leperii Sign.

Овощни Плоски щитоносни въшки

Червено житно комарче

Haplodiplosis equestris Wagner.

Житни и царевица - Мухи и оси

Червено паяче

Tetranychus urticae Koch. (tellarius Lin.; bimaculatus Harvey)

Едногодишни зърнено-бобови - Други; Зеленчукови - Ненасекомни неприятели

Червеногалова листна въшка

Dysaphis devecta Walk.

Овощни Листни въшки по семковите

Червено-кафяв оранжериен акар

Tetranychus cinnabarinus Boisduval

Зеленчукови - Ненасекомни неприятели

Червенокрил плодов хоботник

Rhynchites aequatus L.

Овощни Хоботници

Червенокрил скакалец

Oedipoda germanica L.

Многоядни неприятели - Скакалци

Черен гол охлюв

Limax cinereo niger Wolf.

Зеленчукови - Ненасекомни неприятели

Черен рапичен скритохоботник

Ceuthorrhynchus picitarsis Gyll.

Индустриални - Неприятели по маслодайните

Черен цвеклов хоботник

Psalidium maxillosum F.

Индустриални - Неприятели по цвеклото

Черен ягодов хоботник

Otiorrynchus ovatus L.

Ягодоплодни - Бръмбари

Черешова муха

Rhagiletis cerasi L.

Овощни Мухи

Черна бобова (Цвеклова; Бахчийска) листна въшка

Aphis fabae Scop.

Едногодишни зърнено-бобови - Листни въшки

Зеленчукови - Листни въшки

Индустриални - Неприятели по цвеклото

Черна зелева бълха

Phyllotreta atra F

Зеленчукови - Бръмбари

Черна златка

Capnodis tenebrionis L.

Овощни Неприятели по дървесината

Черна житна стъблена оса

Trachelus tabidus F.

Житни и царевица - Мухи и оси

Черна ленова бълха

Longitarsus parvulus Payk.

Индустриални - Неприятели по влакнодайните

Черна пшеничена муха

Phorbia securis T.

Житни и царевица - Мухи и оси

Черна сливова плодова оса

Hoplocampa minuta ChrIst.

Овощни Плодови и Листни оси

Черна черешова листна въшка

Myzus cerasi Fab.

Овощни Листни въшки по костилковите

Черничева щитоносна въшка

Pseudaulacspis pentagona Targ.

Овощни Плоски щитоносни въшки

Чернокрака (синя) зелева бълха

Phyllotreta nigripes F.

Зеленчукови - Бръмбари

Чернотелки

Tenebrionidae

Многоядни неприятели - Чернотекли - лъжетелени червеи

Черноивичест скакалец

Oedaleus decorus Germ.

Многоядни неприятели - Скакалци

Чеснова муха

Suilia lurida Meig.

Зеленчукови - Мухи

Четирипетнист лещов зърнояд

Bruchus ulicis Muls.

Складови неприятели - Бръмбари

Шарен гроздов молец

Lobesia (Polychrosis) botrana Den. et Schiff.

Лоза - Пеперуди

Шарена люцернова педомерка

Phasiana (Chiasma) clathrata L.

Фуражно-бобови - Пеперуди и други

Шведска муха

Oscinosoma (Oscinella) frit L.

Житни и царевица - Мухи и оси

Шушулков хоботник

Ceuthorrhynchus assimilis Payk.

Зеленчукови - Бръмбари

Щурец пустинник

Gryllus desertus Pall.

Многоядни неприятели - Щурци и Попово прасе

Южна галова нематода

Meloidogynae incognita Kof. еt Whit.

Зеленчукови - Ненасекомни неприятели

Южна цвеклова бълха

Chaetocnema breviuscula Fald.

Индустриални - Неприятели по цвеклото

Южна ябълкова листна бълха

Psylla costalis Flor.

Овощни Други смучещи неприятели

Ябълков златист хоботник

Rhinchites bacchus L.

Овощни Хоботници

Ябълков миниращ листов молец

Lithocolletis (Phyllonoricter) corylifoliella Hb.

Овощни Миниращи и други молци

Ябълков молец

Yponomeuta malinella Zell.

Овощни Миниращи и други молци

Ябълков плодов червей

Laspeyresia (Carpocapsa) pominella L.

Овощни Плодови червеи

Ябълков пъстър миниращ молец

Lithocolletis (Phyllonoricter) blancardella F.

Овощни Миниращи и други молци

Ябълков цветопробивач

Anthonomus pomorum L.

Овощни Хоботници

Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка

Lepidosaphes malicola L.

Овощни Плоски щитоносни въшки

Ябълкова листна бълха

Psylla mali Schm.

Овощни Други смучещи неприятели

Ябълкова листна муха (галица)

Dasyneura (Perrisia) mali Kieff.

Овощни Мухи

Ябълкова плодова оса

Hoplocampa testudinea Klug.

Овощни Плодови и Листни оси

Ябълкова стъкленка

Aegeria (Synanthedon) myopaeformis Borkh.

Овощни Неприятели по дървесината

Ябълково-живовлекова листна въшка

Dysaphis plantaginea Pas.

Dysaphis mali Ferr.

Овощни Листни въшки по семковите

Ябълково-житна листна въшка

Rhopalosiphum oxyacanthae (insertum) Schrk.

Овощни Листни въшки по семковите

Яванска галова нематода

Meloidogynae javanica Treub. еt Chitw.

Зеленчукови - Ненасекомни неприятели

Ягодов коренов хоботник

Otiorrhynchus rugosostriatus Goeze.

Ягодоплодни - Бръмбари

Ягодов стъблен хоботник

Rhynchites (Goenorrhinus) germanicus Hrbst.

Ягодоплодни - Бръмбари

Ягодови дървеници

Dolycoris baccarum L.

Carpocoris pudicus Poda.

Житни и царевица - Дървеници

Индустриални - Неприятели по маслодайните

Лоза Смучещи неприятели

Ягодова листна въшка

Pentatrichopus fragaefolii Cock.

Ягодоплодни Други неприятели

Ягодово хоботниче

Anthonomus rubi Hrbst.

Индустриални - Неприятели по етерично-маслените

Ягодоплодни - Бръмбари

Ягодоплодна листозавивачка

Pandemis (Tortrix) ribeana (ceresana) Hb.

Овощни ЛистозавивачкиАзбучник на вредителите в селското стопанство (таблица) facebook image
Публикувано от: Димитър Маринов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.