Забравена парола?
Начало на реферати

Анимация и Екскурзоводство


Анимацията е мениджмънт на отношенията в туризма.

Анимацията е работната среда на аниматора.

От по- горе цитираните елементи на дефиницията става ясно, че произлизат следните твърдения:

 1. Подтик.

Анимацията е активен процес на подтик, ободряване, приятелска подкрепа. Подтикът може да бъде насочен най- вече към личности, които провеждат определени дейности сами или в семейството.

 1. Заедно.

Понятието Заедно означава, че по принцип анимацията винаги се асоциира с група хора. Взаимодействието е в основата на анимацията- активното участие в съвместната дейност, като нейна собствена същностна характеристика. Тук става дума в каква степен анимацията се различава от забавлението.

 1. Дейност.

Анимацията насърчава постоянно към активно действие. Пасивната консумация, медийната консумация или чистата форма, насоченото предимно на вътре преживяване са само в ограничен смисъл на анимацията.

Основни елементи на анимацията.

Преживяване

Игра

Общуване

Основни сфери на анимацията:

 1. Сфера на физическо натоварване, движение и спорт.

 2. Сфера на социални контакти.

 3. Сфера на културни интереси.

 4. Сфера на творчески интереси и наклонности.

Някои от посочените сфери, особено първите две имат в редица случаи подчертан доминативен характер в сравнение с останалите. Ето защо те са почти винаги неотменна съставна част на всяка концепция за анимация. Анимацията е насочена към потребностите и желанията на туристите и тяхното удовлетворяване в смисъла на интензифициране на преживяването. Обогатяването на времето през почивката е една от основните цели на анимацията.

Най- общо анимацията не е само услуга, а социално- комуникационен процес. Тя не активира единствено неизползваната енергия, резерви от преживявания и умения през ваканцията, а е най- вече възможност за допринасяне, увеличаване качеството на жизнения стандарт по време на отпуската.

14.01.2010 година

Анимацията позволява качествени промени в ценностите на преживяванията и съответно създава жизнерадостен облик на свободното време. Тя носи повече радост, като това е в резултат, както на единични дейности, така и на общите рамки на почивката, която в последствие се характеризира с понятия като приятелска, толерантна атмосфера, добро настроение. Анимацията съответно не се състои само в консултиране и подбуда към определена активност, но и среда , която може да доведе до нови жизнени ценности, които могат да бъдат охарактеризирани с по- високо качество на живота по време на почивката. В последните няколко години се говори за последващо влияние на анимацията, което означава пренос на влияние от релаксация към стресова среда.

Историята на анимацията бележи началото си с развитието на груповата дейност във Франция през 30те години на 20 век. По това време в младежките съюзи и организации, възниква представата за значението на участието на младежите в социалния живот и свободното време. По този начин след края на Втората Световна Война с подкрепата и признанието на държавата започва квалификационно обучение на аниматори. Анимацията е пренесена като концепция в сферата на свободното време и туризма. Това се случва през 50те години на 20 век във Френските семейни ваканционни селища, които от самото начало започват да интегрират в своите оферти, анимационни програми от най- разнообразен характер. Пионер в този смисъл е клуб Медитеране. През лятото на 195- година е изградена верига клубни селища в Европа и Света. Клубните комплекси Алдиана и Робинзон се появяват едва в началото на 70те години на 20 век като Немска алтернатива. По този начин концепцията е пренесена постепенно към потребностите и манталитета на немските туристи.

В началото на 80те години на 20 век възникват първите класически клубове в съвременната им форма, тогава се появяват първите анимационно организирани ваканционни програми извън клубните селища- в туристически средства за подслон и места за настаняване. Техните анимационни програми са до голяма степен копие на :оригиналните клубове.

В края на 20 век много мениджъри на средни по големина хотели започват да разбират, че в добрата анимация за гостите се крие печеливша възможност: по- добро качество; по- добра удовлетвореност на гостите; ясни пазарни възможности; по- добро гарантиране на бъдещето.

Актуалната ситуация в края на века се характеризира с успоредно развиващи се течения на анимацията:

 1. Чиста форма клубове.

 2. Голям брой производни на клубни форми- те са изходната точка от началото на 20 век да се развива един успешен спектър на оферирането от големите хотели.

 3. Многобройните повече или по- малко всеобхватни оферти all inclusive с открития като супер клубове, но също така и в почти всички средства за подслон в страни като Куба и Турция, чиито икономически рамкови условия правят възможна тази форма на офериране.

 4. Средното по големина хотелиерство в Алпите и средните планини, за които повече или по- малко се отнася ясно очертана програма за гости, като ясно предложение за обслужване и която за в бъдеще не трябва да се пренебрегва. В много случаи тези хотели са икономически най- успешните в региона.

Културата на свободното време в своето многообразие изхожда от това, че при все повече хора да се засилва потребността от нови форми на комуникация в свободното време. Причините за това са основно в бедния на комуникации свят на работата и вредящата на контактите жилищна инфраструктура на пренаселеното общество, в което хората са загубили най- вече естествената жажда за социализация и срещи.

Развитието на анимацията до ден днешен показва по- силно убеждение за социалните й цели. Тя вече не е привилегия на ексклузивните туристически клубове, а е форма на социално комуникативна услуга вплатена в общите рамки на обществото, както и в обществено икономическите тенденции на развитие.

Две десетилетия по- късно от първите стъпки на анимацията се потвърждават твърденията, че краят на икономиката на услугите е близо и предстои преходът към икономиката на преживяванията. Налагат се вижданията, че привличането на потребителя посредством преживяването е далеч по- силно от самия характер на процеса обслужване, както и, че то е необходимо за създаване на добавена стойност в една изключително конкурентна бизнес среда.

Тема 13 Видове анимация в туризма.

Анимационният продукт се свързва с различни области на развитие на човешкото общество- култура, изкуство, медицина и др. Първата възможна класификация на видовете анимация е възможна на базата на този критерий, а именно културна анимация, художествено творческа анимация, спортна анимация. Съществуват класификации и по други критерии. Според възрастовата група анимацията бива детска, младежка, за третата възраст.

Според мястото , където се провежда тя бива хотелска, в заведенията за хранене, в атракционни заведения.

Според времето, по което се провежда тя бива: дневна, вечерна, нощна.

Културната анимация е съвкупност от материални и духовни придобивки създадени от качеството в процеса на неговото обществено икономическо развитие. Този вид анимация с помощта на специфични средства и методи способства за разширяване познанията на индивида и на туристопотока. Тя преследва редица цели, които би могло да се обединят в 2 основни направления- запознаване на туристите с културните ценности на дадена дестинация /човешката култура, фолклор, специални норми, традиции и други/; развиване и усъвършенстване на интелектуалните им способности.

Културната анимация се отличава със специфична рекреационна функция. Посещението на обширни историко- архиологически паметници и резервати като Мадара /Мадарски конник/, пирамидите е Египет, Културните паметници на Атстеките, Маите и други са свързани с умерена двигателна активност и съзерцание, с пребиваване на открито в екологично чиста среда. Това води до неутрализиране на стреса от всекидневието, зареждане с положителни емоции и психофизически подем на организма.

Художествено творческа анимация- тя е свързана със създаване на възможности за творчески изяви на туристите в зависимост от техните специфични интереси. Обикновено те се групират в 2 основни направления: трайни- професионални или хоби интереси и спонтанно възникнали интереси.

В първия случай представители на художествено творческата интелигенция, предприемат туристически пътувания до дестинации, които предоставят прекрасни възможности за занимания с обичайните си професионални дейности. Като пример могат да бъдат посочени художници, фолклористи, фотографи, склуптори и др.

Спортна анимация- тя е най- тясно свързана с мобилността и активността на пребиваването на туристите и е един от основните видове туристическа анимация. Тя е елемент на маркетинга на свободното време и е част от цялостния туристически продукт. Свързана е с висока култура на обслужване и атрактивност на предлагания спортен продукт. Най- често тя се свързва със спорт, игри, забави и добро настроение, но тя може да се разглежда и като нетрадиционно преживяване на свободното време през ваканцията.

Тема 14 Фактори на туристическата анимация.

 1. Демографски промени- в края на първото десетилетие на настоящия век в страните, от които зависи развитието на туризма ще настъпят съществени демографски промени. Така например в Европа ще има повече от 150 хиляди души на възраст между 35 и 45 години. Известно е, че тази възрастова група разполага с най- голям доход, което дава основание да се прогнозира, че ще повлияят върху туристическата индустрия. Очаква се засилен интерес към рекреационната дейност по време на ваканционните периоди за активен отдих, подобряване на физическата кондиция, общо укрепване на здравето и др. Очаква се в същия период да нарасне броя на хората от възрастовата група над 65 години. В развитите страни на Европа, те са около 75 милиона. Тези хора също имат сравнително високи доходи, но те разполагат и с повече свободно време. Наблюденията показват, че те също проявяват засилен интерес към туристическите анимационни продукти.

 2. Увеличаване на свободното време- според продължителността си то може да се подели на дневно свободно време, неделно и празнично свободно време, време за годишен отпуск и ученически ваканции и време до и след активна трудова възраст. По отношение на този фактор може да се обобщи, че работещото население в индустриализираните държави и радва на увеличено време за отдих и на повече отпуски. Като се изключи дневното свободно време при всички останали случаи туристите в една или друга степен консумират анимационни анимационни туристически продукти. Най- търсените са от сферата на спорта и културата.

 3. Разкъсване на времето за отдих- това е пряк резултат от увеличеното свободно време. Когато периодите за годишен са по- дълги, туристите изоставят схващането за едномесечна почивка и я разпределят на няколко по- къси периода. Тяхната продължителност е от 1 до 3 седмици. Различно разпределени през годината в зависимост от индивидуалните или семейни интереси. Това увеличение на броя на отпуските също влияе върху пазарното търсене на нови анимационни продукти, защото пасивният отдих и възстановяване вечно на задоволяват изискванията на съвременен турист.

 4. Материална база съществуващата материална структура в туристическите комплекси хотелите и ресторантите и други, както и природните туристически ресурси са естествената среда за осъществяване на туристическата анимационна дейност. В много малка степен е необходимо да се произвежда специализирана материална база, което изисква капиталовложението. Именно в това се изразява икономическият ефект от анимацията. Например в планинския рекреативен туризъм през зимата може да се използва наличната материална база- ски екипировка, лифтовото стопанство, верижната отстъпваща техника за организиране и провеждане на ски карнавали, ски шоута и други. В този случай участващите в анимационната проява туристи сами се грижат за своите лични аксесоари, проявяват активност и творчество, поднасят импровизации и изненади, което на практика определя и облика на анимационния продукт, неговата експресивност и качество.

 5. Човешки ресурси- аниматорът- специалистите в сферата на анимацията са от първостепенно значение за ефективността на тази специфична дейност. Комплексният характер на тяхната подготовка изисква обединените усилия на специалисти от областта на икономиката, изкуството, психологията, спорта, социологията и други. Общата и професионална култура на аниматора, неговата оригиналност, усет за такт и чувство за хумор в много голяма степен влияят върху качеството на всяка анимация.

 6. Технология- Процесът за създаване на анимационен туристически продукт не е стандартизиран. Начинът за осъществяването на тази дейност е почертано творчески процес, поради което е трудно да бъде предложен начин за производство. За сега технологията е собствен патент на ограничен брой български аниматори.

15.01.2010 година

Тема 15 Изготвяне на анимационна програма.

Различните анимационни прояви независимо от коя сфера са обикновено се конкретизират в анимационна програма. Разработването й се предшества от задълбочена и грижлива предварителна подготовка, която има за задача да изясни условията и предпоставките свързани с реализацията на анимационни прояви:

 1. Структура и състав на туристопотока /възраст, социално положение, национална принадлежност, езикова характеристика/.

 2. Организация на туристическото обслужване /хотела/.

 3. Природогеографски особености на туристическото място.

 4. Материално техническа база за анимация./помещения, сцена, спортни площадки, стерео уредба и други/.

 5. Кадри за анимация.

 6. Средства за анимация /финансови средства/.

След установяването на тези условия се преминава към съставянето на анимационна програма и към детайлно планиране на отделни прояви в нея. Представената по- долу анимационна програма включва в себе си прояви от сферата на социалните контакти, спорта и развлеченията, културата, като тяхното съотношение, характер, място и градация в нея, както за всеки ден по отделно, така и за целия период на действие се определят в най- голяма степен от съответната концепция за анимация. В дадения хотел е възприет двуседмичен цикъл на планиране и провеждане на анимационната програма.

Програма за възрастни.

Времетраене

Мероприятие

Среща

08:30- 08:45

Джогинг

На рецепцията

10:00-10:30

Гимнастика

Анимационна зала

10:30- 11:30

Турнир по дартс

Анимационна зала

15:00- 15:30

Водна гимнастика

На басейна

15:30- 16:30

Турнир на деня

Предварително записване

16:30- 17:30

Волейбол

На игрището

Програма за деца

Ден

Мероприятие

Час

Място

Възраст

02.06

понеделник

Състезание на плажа

10:00

Плаж пред хотела

От 6 до 10 години

03.06

Вторник

Организиране на куклен театър с участие на децата

От 15:00 до 17:00

Детска зала в хотела

От 4 до 6 години

04.06

Сряда

Посещение

Зоологическата градина

От 08:00 до 10:00

Зоологическа градина

За всички деца

05.06

Четвъртък

Детско шоу

От 16:00 до 18:00

Детска зала

От 4 до 7 години

06.06

Петък

Детско модно ревю

От 14:00 до 16:00

Плажа

Всички възрасти

07.06

Събота

Как да направим кукли само в къщи?

От 09:00 до 12:00

Детска зала

От 3 до 7 години

08.06

Неделя

Състезания с хвърчила

От 10:00 до 11:30

Плажа

От 5 до 12 годиниНесъмнено важна част от анимацията /в хотела/ е самото популяризиране на анимационната програма сред туристите. В нашия случай се възприемат изискванията на тур. Оператора Neckerman, т.е. две анимационни табла- едно за възрастни и едно за деца. На тях задължително присъстват снимките на аниматорите, програмата за деня, програмата за вечерта, програмата за следващия ден. Информационните листи се подменят всяка вечер, тъй като се счита за неуместно предлагането на туриста на веднъж на програмата му за целия престой /в хотела/.

Анимационна програма за клубен хотел Морско око, Златни пясъци

 1. Въведение.

В съдържателно отношение анимацията обхваща и редица прояви, които могат да бъдат групирани в няколко основни сфери:

 • Сфера на физическо натоварване- движение и спорт.

 • Сфера на социални контакти.

 • Сфера на културни интереси.

 • Сфера на изява на творчески интереси и наклонности.

Особено първите две сфери имат в редица случаи подчертан доминативен характер в сравнение с останалите. Ето защо те са почти винаги неотменна съставна част на всяка концепция за анимация.

 1. Концепция за анимационен продукт.

В последно време на туристическия пазар все повече тур. Оператори предлагат клубния отдих. Това е породено от самото туристическо търсене. Човек все повече търси социални контакти по време на почивката си и предпочита това да бъде с хора с неговите интереси, говорещи неговия език, произхождащи от неговата социална класа. Главно това се предлага от големите немски тур. Оператори Neckerman, TUI, ITS.

 1. Поставена цел.

Оптимално реализиране на очакванията на туриста за отдих и задоволяване на неговите потребности. За реализирането на поставената цел е нужно да се знае какви са очакванията на госта, в нашия случай те се раделят на две:

 • Очаквания на децата

 • Повече удоволствие по време на игрите и спорта.

 • Да са заедно с други деца.

 • Да играят, рисуват и т.н. под ръководство.

 • Възможност за повече движение и свобода.

 • Самостоятелност /детски клуб, детски бюфет, детска дискотека/.

 • Състезание с други деца и награди.

 • Очаквания на родителите:

 • Повече задоволеност и настроение по време на почивката.

 • Да могат да организират сами част от почивката си.

 • Почивка без стрес и грижи.

 • Да знаят, че са оставили децата си в добри ръце.

 • Да участват в анимационните програми.

 • Просто да релаксират и да си починат.

Трябва да се знае, че децата са по- трудния турист, затова и логото на Neckerman :Family Club е всеки наш гост- доволен гост.

 1. Анимационна програма.

 2. Организационен план.

Анимацията в този клуб хотел е организирана от екипа на аниматорите. За по- доброто й протичане се назначава шеф аниматор, чиито задачи са съставянето на програма, следенето на нейното изпълнение, както и пряко участие в нея. Той е като координатор и разпределител на задачите в екипа. Всеки отделен член на анимационния екип има определени задачи за изпълнение, а ръководителя на екипа носи цялата отговорност за дейността на анимационния екип.

 1. Финансова част.

Финансирането на анимацията в хотела става от Neckerman. Хотелът поема разходите по настаняване на аниматорите, изхранването им, осигуряването на помещенията за анимация, складовете. Разходите направени по време на сезона свързани със заплатите на аниматорите, пътуването от Германия до България и обратно /ако са от Германия/ и необходимия реквизит за повишаване на анимационната програма през целия летен туристически сезон е за сметка на Neckerman.Анимация и Екскурзоводство facebook image
Публикувано от: Йорданка Желева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.