Начало на реферати

АНДРАГОГИЯ- ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Епископ Константин Преславски”

гр. Шумен – изнесено обучение- гр. Варна

Педагогически факултет

РЕФЕРАТ

по

фИЛОСОФИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

тема: АНДРАГОГИЯ- ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Изготвил: Проверил :

Галин Николаев Ганчев Доц. д-р Иван Иванов

Специалност:

ПОПИ

Задочна форма на обучениеФак. №МВ 433/07

Добре е ако с възрастта ставаш по- мъдър”

Есхил


Бясното развитие на новите технологии и постоянно променящите се изисквания на пазара на труда са причините човек да не може да разчита единствено на годините, прекарани в академичните структури. Разбира се, ако иска да е конкурентен и адекватен на икономическите и социалните реалности около себе си. Начинът е да не спира да се учи през целия си живот. И не става въпрос само за знания от дебелите книги, а най-вече за усвояването на нови практически, социални и комуникативни умения. Това може да са курсове по чужд език, за работа с графични програми или за грижи за възрастни хора. За целта обаче трябва да има и добре развита и наистина работеща мрежа от центрове, където те да се провеждат от специалисти.

Науката за образование на възрастните – андрагогията, се обособява и започва да се развива по самостоятелен път едва през XIX век. Терминът андрагогика произлиза от гръцките andros зрял, възрастен човек и ago възпитавам, обучавам. За първи път той е въведен от Александър Кап през 1833 година. Обучението на възрастни хора се различава съществено от обучението на деца.

В съвременната андрагогическа литература се посочват три етапа на нейното историческо развитие:

етап на единство с педагогиката и социологията;

етап на описателно-дедуктивна андрагогика;

етап на релативно-самостоятелна наука;

През първия етап андрагогията все още не представлява завършена система от идеи; андрагогическата мисъл се ограничава в рамките на педагогиката и философията. Причините за това са две: първо, познанията в областта на андрагогиката са ограничени и са взети от педагогическата практика; второ, липсва практически опит в образованието на възрастни, който да предизвика разработването на научна теория. Условия за това се създават едва с развитието на капиталистическото промишлeно производство и началото на научно-техническия прогрес

АНДРАГОГИЯ- ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ facebook image
Публикувано от: Кръстинка Кръстева

Профил на социалната роля учителя 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.