Забравена парола?
Начало на реферати

Анализ на производителността на труда


Анализ на производителността на труда


Анализът на производителността на труда е насочен към изучаване и оценка на използването на трудовите ресурси. Резултатите от ефективното използване на този производствен фактор, се изразяват в икономия на жив труд, който се измерва с получена в повече продукция, падаща се на едно лице или на единица време.

Чрез анализа се решават следните основни задачи:

  • определяне равнището на показателите за производителността на труда и тяхното изменение спрямо поставените планови задачи през текущия период и спрямо фактическото равнище за предшестващия отчетен период;

  • определяне реалността на текущите задачи, съобразно фактическите условия и възприетия режим на работа;

  • разкриване на факторите, които са оказвали положително или отрицателно въздействие върху равнището и изменението на производителността на труда;

  • разкриване на резервите и набелязване на мерки за тяхното ефективно използване.

За успешното решаване на горните задачи и по-пълноценното използване на съществуващите фактори, се прилагат различни методи, които взети заедно, образуват методиката за анализ на производителността на труда.

Анализът на производителността на труда в стопанското предприятие се осъществява в две направления: а) анализ и оценка на достигнатото равнище на производителността на труда и б) оценка на изменението (динамиката) и на производителността на труда, на факторите и резервите, които оказват влияние върху нейното изменение.

а) Анализ на равнището на производителността на труда

При анализа на равнището на производителността на труда се използват различни методи: пряк, аналитичен, коефициентен (коефициентно-аналитичен), експертен, екстраполационен и т.н.

От изброените методи най-широко разпространение е получил прекия (разчетен) метод, който е най-лесно приложим, разбираем и малкотрудоемък. Равнището на производителността на труда чрез този метод се установява с помощта на няколко показателя, изчислени като отношение между произведеното количество продукция за определено време, или от едно лице заето в производството. Количеството продукция може да бъде изразено чрез различни измерителни (натурални, условно-натурални, стойностни и трудови), всеки от които има своите предимства и недостатъци.

Равнището на производителността на труда по прекия метод се изчислява лесно, но като всяка средна величина притежава някои слабости. При този метод не е възможно да се разкрие влиянието на отделните фактори върху равнището и изменението на производителността на труда. Ето защо едновременно със средните показатели, следва да се използват и други детайлни показатели. Препоръчително е обхватът на анализа да включва повече на брой периоди от време и различни производствени звена.

Фактически достигнатото равнище на производителността на труда дава възможност да се установи абсолютното и относително отклонение от плановите текущи и базисни величини. Това равнище се определя чрез използването на показателите средна изработка и трудоемкост. Изработката показва времето, изразходвано за производството на единица продукция от едно заето в производството лице. При анализиране на производството се използва и показателя средна изработка (произведена продукция) от един работник за единица време (час, ден, месец и година). Средната часова изработка характеризира изразходваното време за непосредствена работа. Тук се изключват всички непредвидени престои в производствения процес, поради което загубите на работно време са най-малки. Ето защо часовата производителност на труда се счита за най-реална и заема особено място в анализа, свързан с използване на човешкия труд. Посредством анализа се

Анализ на производителността на труда facebook image
Публикувано от: Lyuba

Подобни материалиАнализ на производителността на труда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.