Начало на реферати

Анализ и усъвършенстване на мениджмънта и инженеринга на Радомир Метал


Чрез определяне на ключовите въздействия се цели да се посочат онези въздействия, които са критични за оцеляването на фирмата и да се обясни защо те са такива.

На етап определяне благоприятните въздействия и заплахите, идващи от външната среда, ключовите въздействия се анализират по-подробно и се преценява кои от тях могат да породят благоприятни възможности и кои-заплахи.

На етап определяне на конкурентната позиция на фирмата се съпоставя дейността на фирмата с тази на конкурентите от отрасла, групирани по определени признаци, и се посочва от къде може да се очаква постигане на конкурентно предимство.


SWOT анализ


Ако влиянията на външната среда и вероятните бъдещи промени в нея са открити, анализирани и прогнозирани, въз основа на резултатите могат да се определят както заплахите, така и благоприятните възможности, които възникват във външната среда, т.е. прави се анализ на силните и слабите страни на бизнес организацията, на благоприятните възможности и заплахите за дейността й (SWOT анализ).

Предполага се, че чрез използването на SWOT анализа фирмата ще постигне стратегически успех като увеличава силните си страни с цел възползване от благоприятните възможности на външната среда и минимизиране на слабостите и външните заплахи. SWOT анализа се реализира в следната последователност:

  • Анализират се и се степенуват по важност откритите слаби страни;

  • Анализират се и се степенуват по важност откритите силни страни;

  • Анализират се начините за използване на предимствата в бъдеще, т.е. благоприятните възможности.

  • Анализират се опасностите от влошаване на позицията в бъдеще, т.е. заплахите;

В резултат на SWOT анализа са възможни четири ситуации за фирмата (Фиг.1.3.):


Анализ и усъвършенстване на мениджмънта и инженеринга на Радомир Метал facebook image
Публикувано от: Петър Крумов

Подобни материалиАнализ и усъвършенстване на мениджмънта и инженеринга на Радомир Метал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.