Забравена парола?
Начало на реферати

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА НАТОВАРВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ И ПО ОТДЕЛЕНИЯ


Всеки месец се изготвят: баланс и отчет за приходи и разходи и, а на тримесечие справка за събраните приходи и разходи, справка за капиталовите разходи, справка за средната работна заплата на персонала, справка за натуралните показатели.

Всяко тримесечие се изготвят икономически анализи за дейността на лечебното заведение по отделни звена, които се обсъждат на Медицинския и Административен съвети и се набелязват съответните решения.

Изградената информационна компютърна система обхваща: управление на материалните и финансови ресурси на болницата посредством специализиран програмен продукт SIS и програмен продукт Alсos за изчисляване на заплатите на персонала и свързаните с тях справки, сведения за НОИ, НАП, РЦЗ, РЗОК. Има сключен договор за подръжка на системата с Комтекс ООД Бургас.

Информационната осигуреност се базира основно на оперативните журнали в отделните сектори, като обратната информация се осигурява от ежедневните рапорти на дежурната медицинска смяна.

Болничното хранене е организирано в собствен хранителен блок, регламентирано в инструкция, утвърдена от директора на болницата.

Организационно-разпоредителни документи

  • Устав на СБР-БМБ ЕАД.

  • Болницата има Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред, приет от Медицинския съвет и утвърден от изпълнителния директор /виж в Приложението/. Утвърдени са правилници за вътрешния ред на всички отделения и сектори от структурата на болницата, които са съобразени със спецификата на дейността на всяко едно от тях и са синхронизирани с общоболничния правилник. В тях са регламентирани времето за визитации и изследвания, лечебни процедури, хранене, почивки и други.

  • Правилник за дейността на Лечебно-контролната комисия.

  • Правилник за дейността на Комисията за вътреболнични инфекции.

  • Правилник на Съвета по здравни грижи.

  • График за дейността на Диагностично-консултативен блок.

  • График за дейността на консултативните кабинети.

  • График за дейността на клинична лаборатория.

  • Правилник за документооборота

и други.

  • Правата, задълженията и отговорностите на работещите в болницата са определени в длъжностни характеристики, утвърдени от изпълнителния директор. Те са подробни и конкретни, с което се цели

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА НАТОВАРВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ И ПО ОТДЕЛЕНИЯ facebook image
Публикувано от: Георги Ангелов

Подобни материалиАНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА НАТОВАРВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ И ПО ОТДЕЛЕНИЯ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.