Начало на реферати

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства

-От падни води с преобладаващо съдържание на органични вещества без специфични токсични свойства.Това са предимно отпадни води от предприятията на хранително-вкусовата,целулозно-хартиена и текстилната промишлености,комунално-битови води и оттоците и животновъдните ферми.Те съдържат голямо количество нестабилни органични вещества и продукти от тяхното анаеробно разпадане.В резултат на ферментативните и гнилостни процеси във водоема се образуват СН4,оцетна ,млечна киселина и др.Количеството на О2 рязко спада,което често довежда до т.нар. ,,замори’’.

-Отпадни води с преобладаващо съдържание на органични вещества със специфична токсичност-съдържат нефт и нефтени продукти,смоли,органични киселини,алкохоли,кетони,органични багрила,ПАВ,пестициди и др.Наред със специфичното токсично въздействие върху хидробионтите,тази група отпадни води също се подлага на органично окисление и предизвиква кислороден дефицита на водоема и замор.Това са отпадни води предимно от нефтодобивната и нефтопреработвателната,целулозно-хартиената,химическата,текстилната,

кожарската и др. производства.


Според характера на постъпването им във водоема:

-Организирани източници на замърсяване-когато замърсяването постъпва в строго определена точка на водоема чрез специални проспособления (отпадни води от бита,птицевъдни и животински комплекси и др.)

-Неорганизирани източници на замърсяване-когато замърсяването няма точна локализация (оточни води от полета и др.)

-Полуорганизирани източници на замърсяване-когато по един признак могат да се отнесат към организираните,а по друг-към неорганизираните (оттоците от дъждовната канализация и др.)

Според временната характеристика на постъпване:

-постоянно

-периодично

-еднократноАнализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства facebook image
Публикувано от: Кристина Кесерова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.