Начало на реферати

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства

Класификация и характеристика на отпадни води


С развитие на човешкото общество и в резултат на различните производства, изхвърлянето на най-различни токсични вещества във водоемите се увеличава.Това води до необходимостта от създаване на класификация на отпадните води.За сега единна и универсална класификация не съществува.Разработени са няколко класификации,които се основават на различни критерии:

Според произхода на отпадните води:

-промишлени

-комунално-битови

-селскостопански

Според влиянието на отпадните води върху водоема по Веселов

Според класификацията на Веселов отпадните води се разделят на съдържащи неорганични и съдържащи органични замърсители.Всяка от тези две групи се подразделя на отпадни води със специфични отровни свойства и на отпадни води без специфични отровни свойства:

-Отпадни води с преобладаващо съдържание на неорганични вещества без специфични токсични свойства-съдържат хлориди,сулфити,нитрати на Са,Мg,Nа,минерални торове и др. Отрицателното им действие се свежда до отлагането им на дъното,размътването и засоляването на водоема,промяна в рН и др.Основните източници на такъв тип замърсяване са рудообогатителните,содовите,порцеланово-фаянсовите,химическите и други производства.

-Отпадни води с преобладаващо съдържание на неорганични вещества със специфични токсични свойства-съдържат различни токсични елементи и съединенията им като NH3 и амониеви соли,H2S,сернисти съединения,тежки метали и техните соли,цианид и др.Те попадат във водоемите от предприятията на черната и цветната металургия,машиностроенето,текстилната,целулозно-хартиената и други производства.Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства facebook image
Публикувано от: Кристина Кесерова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.