Начало на реферати

Алгоритми за сортиране


while stds[Lo].getName < Pivot.getName do Inc(Lo) ;

while stds[Hi].getName > Pivot.getName do Dec(Hi) ;

if Lo <= Hi then

begin

T := stds[Lo];

stds[Lo] := stds[Hi];

stds[Hi] := T;

Inc(Lo) ;

Dec(Hi) ;

end;

until Lo > Hi;

if Hi > iLo then QuickSort(iLo, Hi) ;

if Lo < iHi then QuickSort(Lo, iHi) ;

end;4. Метод на мехурчето (Bubblesort)


Алгоритъмът сравнява последователно всички двойки съседни елементи ai-1 и аi, и ако ai-1>ai местата им биват разменени. Методът може да се използва в програми, които трябва да подредят масив по даден критерий. a1 a3 a5 a2 a4 => a1 a2 a3 a4 a5.

Пример:

Ако несортираният масив има вид: 5 1 4 2 8 и искаме да получим елементите, сортирани във възходящ ред:

Вземат се първите два елемента от масива: 5 и 1

Тъй като 1 < 5 се разменят местата им. Текущ масив: 1 5 4 2 8

Вземат се следващите два елемента от масива: 5 и 4

Тъй като 4 < 5 се разменят местата им. Текущ масив: 1 4 5 2 8

Вземат се следващите два елемента от масива: 5 и 2

Тъй като 2 < 5 се разменят местата им. Текущ масив: 1 4 2 5 8

Вземат се следващите два елемента от масива: 5 и 8

Тъй като 5 < 8 не се извършва размяна. Тук спира първото обхождане на масива.Алгоритъм


for i:=0 to High(a)-1 do begin

  for j:=1 to High(a) do

     if (a[j] < a[j-1]) then

begin

         tmp:= a[j];

         a[j]:= a[j-1];

         a[j-1]:= tmp;

       end;          

end;

6


Алгоритми за сортиране facebook image
Публикувано от: Людмила Кирилова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.