Начало на реферати

Алгоритми за сортиране


Алгоритми за сортиране

1. Сортиране чрез вмъкване

  1. Списъкът с елементи, които ще бъдат сортирани се разделя на две части: частта със сортираните елементи и частта с несортираните

  2. При всяка стъпка се взема първия елемент от несортирания списък и се вмъква на правилната позиция в сортираната част от списъка

  3. Сортирането продължава докато елементите от несортираната част на списъка се изчерпят

Пример

   

46

60

56

81

16


Взема се първия елемент от несортирания списък (46) и се поставя на правилното място в сортирания.Взема се първия елемент от несортирания списък (60) и се поставя на правилното място в сортирания.

46

60

56

81

16


Взема се първия елемент от несортирания списък (56) и се поставя на правилното място в сортирания.

46

56

60

81

16


Взема се първия елемент от несортирания списък (81) и се поставя на правилното място в сортирания.

46

56

60

81

16


Взема се първия елемент от несортирания списък (16) и се поставя на правилното място в сортирания.

16

46

56

60

81


Списъкът е сортиран


Aлгоритъм:


for i:=1 to high(a) do

x = a[i];

j:=i-1;

while (j >= 0) and (a[j] > x) do

begin

a[j+1]:= a[j];

j:=j-1;

end;

a[j+1] := x;

end;2. Сортиране на масив по метода на пряката селекция.


Сортирането във възходящ ред (от малка към голяма стойност) може да се опише със следния алгоритъм:

  1. намира се най-малкият елемент на масива;

  2. той си разменя мястото с първият елемент на масива.

Така на първо място е отсят най-малкият елемент от масива. Тази операция се повтаря с останалите n-1 елемента, а след това с останалите n-2 елемента и т.н., докато остане само един елемент – най-големият.

Пример:

Да се подреди в низходящ ред масива A[4]={10,5,11,2,1,9,7}

Променливата i следи началото на неподредения подмасив.

  1. Целият масив е неподреден ® i =0.

    1. Намира се минималният елемент на масива - A[4]=1.

    2. Първият елемент на неподредения подмасив (A[0]) и минималният (A[4]) разменят местата си.

Първият елемент вече е на мястото си.


Алгоритми за сортиране facebook image
Публикувано от: Людмила Кирилова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.