Забравена парола?
Начало на реферати

Акции и облигации


АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

АКЦИИ

Акциите имат 3 основни значения:

 1. Материализира ак. Капитал като сумата от номиналните стойности на акциите става номинална стойност на капитала.

 2. Материализират правата и задълженията на акционерите. С прехвърлянето им се прехвърля и членството в АД

 3. Ценни книги - материализира права. Има задължителни реквизити. Липсата на някой реквизит означава липса на ценна книга.

Неразделна част от акциите са купоните за дивиденти. Те могат да се прехвърлят отделно от акциите. Ако не е предвидено друго те се издават за период от 20 години.

Акциите са инвестиционни и легитимационни книги. При тях се влага средства с цел получаване на доход.Трудно е още с учредяването да се издават акции затова до тяхното издаване се издават временни удостоверения

Акциите имат три основни стойности :

1. номинална - посочена на лицевата страна

2. емисионна – по която се поемат от акционерите. Това е цената на първичния капиталов пазар. Тя може да е = или По-голяма от номиналната но не и по малка. Разликата м/у двете стойности се нарича ажгио и служи за попълване на фонд резервен.Емисионната ст-т може да е по-малка сама въз основа на закон.

3. Пазарна - това е цената по която акционерите ги продават. Това е стойността на вторичния капиталов пазар. Когато се търгуват на фондовата борса пазарната цена се обозначава като борсов курс . Може да е много по висока или ниска от номиналната стойност.

За разлика от дяловете в ООД акциите са неделими-

Видове акции :

 1. Според това дали са отпечатани в/носител биват : налични и безналични

 2. според това дали е записано името на 1-ия собственик: поименни или на преносител.Тези на преносител се прехвърлят чрез просто предаване.А поименните се прехвърлят чрез джиро . То е едностранно волеизявление на гърба на акцията .Някои Ад / фондови борси/ нямат право да издават акции на приносител

 3. Поименните акции могат да са винкулирани и невинкулирани. Акциите на приносител са само винкулирани! Невинкулираните акции се прехвърлят свободно а винкулираните - не – в устава са предвидени ограничения.

ОБЛИГАЦИИ

Те също са ценна книга.Издават се само то АД Издаването на облигации чрез публ.предлагане може да стане след 2 год. От регистрацията на ТД и приемането на 2 год.счет.отчета от общото събрание.Това изискване отпада за облигации издадени или гарантирани от държавата или банки.

По правната си същност издаването на облигации е форма на публичен заем за потребление. Като АД е заемател а облигационерите са заемодатели.

От икономическа гл.т. инвестирането в акции е ср-во за финансиране на Ад а облигациите ср- во за кредитиране.

Издаване на облигации включва :

 1. Решение на ОбС , на Съвета на директорите или УС ако са упълномощени

 2. Откриване на подписка, се публикува в ДВ

 3. записване на облигации

 4. да е налице емисионен договор м/у АД и някоя банка или инвеститор посредник

 5. набиране на суми от лицата записали облигации

Акции и облигации facebook image
Публикувано от: Станка Ненчева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.