Забравена парола?
Начало на реферати

Агенция по заетостта


В България, държавната икономика по заетостта се определя от министерски съвет. Той приема ежегодно национален план за действие по заетостта план разработван от ресорното министерство и социална икономика.

Трудовите борси могат да се разграничат на частни и държавни такива. Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта.
Осигуряването на заетост позволява пълноценно използуване на възможностите и способностите на отделната личност и защищава правото й на достойно съществуване и пълноценно участие в обществото.
Стратегическите цели по заетоста са:


 • краткосрочна цел - увеличаване на заетостта и ограничаване на безработицата

 • дългосрочна цел - повишаване на икономическата активност и трудовия потенциал на населението.


Агенцията по заетостта осъществява своята дейност в рамките на съответна законова уредба - Закон за насърчаване на заетостта, Правилник за неговото прилагане, Устройствен правилник, Кодекс на труда и други нормативни актове.


Основни функции на Агенцията по заетостта:


 • регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа

 • посреднически услуги за осигуряване на заетост

 • съвместно участие с общините и работодателите в разработването на общополезни за общината и държавата дейности

 • участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точно определени групи от безработни лица, които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда

 • изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от предприсъединителните фондове на Европейския съюз или от други международни организации (в т.ч. и такива с участие на български ресурси)

 • защита и запазване на заетостта

 • организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети лица

 • посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и на чужденци в България

 • анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и прогнозиране на евентуалните промени в негоКъм Агенцията по заетостта има създадени бюра по труда, които са териториални дирекции към Главна дирекция "Услуги по заетостта".

Седалищата и териториалния обхват на дирекциите "Бюро по труда" се определят от министъра на труда и социалната политика.

Към дирекциите "Бюро по труда" при необходимост се откриват нови административни звена като филиали, изнесени работни места и др.

Основни дейности на дирекциите "Бюро по труда":

 • регистриране на лицата, активно търсещи работа

 • услуги за лицата, активно търсещи работа:
  a) информация за обявени свободни работни места;
  б) информация за програми и мерки за заетост и обучение;
  в) посредничество по информиране и наемане на работа;
  г) професионално информиране, консултиране и ориентиране;
  д) професионално и мотивационно обучение;
  е) включване в програми и мерки за заетост;
  ж) стипендия за обучение за придобиване на професионална квалификация

 • услуги за работoдателите:
  а) информация за лицата, които активно търсят работа;
  б) информация за програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта;
  в) посредничество за наемане на работна сила;
  г) включване в програми и мерки за заетост;
  е) преференции и премии при запазване и/или увеличаване на заетостта;
  ж) премии за обучение за придобиване на професионална квалификация и/или стажуване

 • участват в екипите по изготвяне на проекти за необходимите мерки при масови уволнения

 • участват в разработването на регионални и местни програми за заетост и за обучение

 • участват в реализирането на национални, браншови, регионални и местни програми за заетост и за обучение, включително на рискови групи на пазара на труда

 • участват в проучването на потребностите от обучение

 • извършват информационен обмен за свободните работни места и за лицата, активно търсещи работа

 • извършват изследвания и наблюдения на пазара на труда; изготвят анализи и прогнози за състоянието и тенденциите в развитието на местния трудов пазар

Основната цел на наблюдението на работната сила е да се осигури информация за най-важните характеристики на заетостта и безработицата в Република България.

Според НСИ, работна сила (текущо икономически активно население)са лицата на 15 и повече навършени години, които влагат или предлагат своя труд за производство на стоки и услуги. Работната сила включва заетите и безработните лица. Като заети лица се определят лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:

 • извършват работа за производство на стоки и услуги поне 1 час, срещу заплащане (в пари или натура) или друг доход;

 • не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради отпуск, болест, бременност, раждане и отглеждане на малко дете (за периода, през който получават пълния размер на възнаграждението си), неблагоприятни климатични условия, стачка или други подобни причини.

Лицата, които са в неплатен отпуск по причини на работодателя се считат за заети, ако продължителността на този отпуск е до 3 месеца. Според статуса в заетостта заетите лица се класифицират в следните групи:

 • работодатели- лицата, които сами или в съдружие с други лица управляват собствени предприятия, фирми, стопанства, работят под аренда или извършват друга дейност, като наемат на работа поне едно лице;

 • самостоятелно заети (самонаети) лица- лицата, които сами или в съдружие с други лица извършват стопанска дейност, работят на свободна (частна) практика, работят под аренда или извършват самостоятелно друга дейност, като не наемат на работа други лица;

 • наети лица- лицата, извършващи в обществени или за частен работодател работа, за която получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата (в т.ч. лицата на постоянен и временен трудов договор, на пълно и непълно работно време), възнаграждение по граждански договорили друго възнаграждение;

 • неплатени семейни работници- лицата, които работят без заплащане във фирма, предприятие и стопанство на родствено лице от същото домакинство.

Безработни лицаса лицата на 15- 74 навършени години, които нямат работа през наблюдавания период, като едновременно с това търсят активно работа през период от четири седмици, включително наблюдаваната седмица, и са на разположение да започнат работа до 2 седмици след края на наблюдавания период. За активен метод на търсене на работа се счита:

контакт с държавно бюро по труда с цел намиране на работа, (независимо дали инициативата е на регистрирания или на бюрото по труда);

контакт с частна агенция, фирма, извършваща посреднически услуги по набиране на персонал и др. с цел намиране на работа;

директно отнасяне към работодатели;

търсене на съдействие от роднини и познати за намиране на работа;

подаване или отговаряне на обяви за работа;

изучаване на обяви за работа;

явяване на изпит, тест или интервю за кандидатстване за работа;

търсене на земя, сграда, помещение, оборудване, необходими за започване на самостоятелен бизнес;

кандидатстване за разрешения, патенти, кредити и др. с цел започване на самостоятелен бизнес.

За безработни се считат и лицата, които не търсят активно работа, но са намерили работа, която очакват да започнат до 3 месеца след наблюдавания период.

Лицата, които са в принудителен неплатен отпуск, по-голям от три месеца, се определят като безработни, ако търсят активно работа и са на разположение да започнат работа.

Лица, извън работната сила (текущо икономически неактивно население) са лицата, които не са заети, нито са безработни през наблюдавания период. В тази група се отнасят и лицата, които са в допълнителен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Обезкуражени лица са лицата на 15 и повече навършени години, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят работа. Лицата, които през наблюдавания период отбиват задължителната си военна служба, не се разпределят по икономическа активност.

Активно търсещите работа лица, за които при регистрацията има подходящо свободно работно място, се насочват от трудовия посредник към работодателя, заявил мястото.
На безработните лица, на които в едномесечен срок след регистрацията им не е предложена работа или които не са започнали работа, се изготвя индивидуален план за действие с график за посещения към него. Планът за действие включва конкретни мерки и услуги, с които се цели постигане на трудова реализация на безработното лице. Той се разработва от трудовия посредник и се съгласува с лицето. Безработните лица са длъжни да изпълняват препоръките на трудовия посредник,както и предвидените действия, срокове и график за посещения, включени в плана за действие.
Търсещите работа лица получават информация за обявените в дирекциите Бюро по труда свободни работни места чрез информационните им табла. Там не се оповестяват работодателите и техните адреси. Допълнителна информация относно изискванията за тяхното заемане, процедурите за кандидатстване и данните на работодателите, активно търсещите работа лица могат да получат от трудовите посредници.
Търсещите работа лица могат да ползват информация за свободните работни места от електронната страница на Агенция по заетостта в случаите, когато работодателите са изявили желание и/или дали съгласие да се публикуват данни за местата, включително с телефони и адреси на местоработата.
Услугите се предоставят на търсещите работа лица от съответните служители на дирекция "Бюро по труда".

Дирекциите "Бюро по труда" предлагат следните услуги по професионално ориентиране:

Професионално консултиране индивидуално или групово.
Цел на консултирането е подпомагане на желаещите по отношение на:

 • избора на професия (специалност)

 • степента на квалификация - начална професионална квалификация или преквалификация

 • пътищата за придобиване на желаната квалификация.

Консултирането се извършва чрез информация и съвети, в съответствие с условията и възможностите на пазара на труда, изискванията на професията и желанието на клиентите.

Професионално информиране на всички желаещи по отношение на:

 • същността на професиите, условията и изискванията за тяхното усвояване и упражняване

 • състоянието и тенденциите в приложението и развитието на професиите с регионална и национална значимост

 • личностните изисквания за професионална пригодност

 • възможностите за професионално обучение, следване, повишаване на квалификационното ниво

 • обучаващите институции Центрове за професионално обучение, средни и висши училища, колежи, центрове за следдипломна квалификация и т.п. (учебни програми, материално-техническата база и др.), формите на обучение, условията по приема, изискванията към кандидатите, документите, които се издават при завършване

 • възможностите за професионална реализация на пазара на труда.

Информирането може да бъде индивидуално или групово (на лица с общи интереси). Услугите по професионално ориентиране се предлагат в дирекциите "Бюро по труда" и/или в Информационно-консултантските звена към тях.
Професионалното ориентиране в т.ч. самоонформиране се извършва с помощта на специализирани информационни материали и продукти.

Квалификационно и мотивационно обучение (по чл. 63, ал. 1, т.т. 1, 3, и 4 и ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта)

Обучението за придобиване на професионална квалификация на безработни и заети лица и мотивационното обучение на безработни лица, организирано и финансирано от Дирекции "Бюро по труда", се извършва на основание на Закона за насърчаване на заетостта, Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Наредбата за условията и реда за финансиране на обучението и Указания на Агенцията по заетостта.
Всички безработни лица, регистрирани в Дирекции "Бюро по труда", имат право на обучение за придобиване на професионална квалификация и на мотивационно обучение.
Квалификационните обучения на безработни и заети лица се осъществяват по професии, необходими за заемане на заявени свободни работни места, за бъдещи потребности на пазара на труда от квалифицирана работна сила и за запазване на заетост. Всяко конкретно обучение се осъществява въз основа на предварително сключени договори между Дирекции "Бюро по труда", обучаващите институции, обучаваните лица и работодателите.

Квалификационно обучение се организира с цел:

 • придобиване на начална професионална квалификация;

 • придобиване на допълнителна квалификация;

 • преквалификация.

Дирекциите Бюро по труда организират обучение за професионална квалификация на безработни лица:

 • когато има писмена заявка от работодател с готовност за наемането им на работа по трудов договор, за срок не по-малък от 6 месеца след успешното завършване на обучението; това обучение може да бъде проведено от посочена от него или избрана от Дирекция Бюро по труда обучаваща институция съгласно чл. 59, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на заетостта);

 • без предварително осигурено работно място по професии, предложени от регионалните органи по заетостта в съответствие с потребностите на пазара на труда; обучението се провежда от избрана от Дирекция Бюро по труда обучаваща институция съгласно чл. 59, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на заетостта);

 • в Българо - германските центрове за професионално обучение в Плевен, Пазарджик и Стара Загора.

Дирекции Бюро по труда организират по писмена заявка от работодател квалификационно обучение на заети лица, когато те са:

 • работници и служители в микро и малки предприятия, които през последните 3 месеца са били на трудов договор при този работодател (чл. 63, ал. 1, т. 3 от Закона за насърчаване на заетостта);

 • работници и служители, за които се изменят изискванията към професионалната им квалификация поради конкретни промени в производството (чл. 63, ал. 1, т. 4 от Закона за насърчаване на заетостта).

 • Тези обучения могат да бъдат проведени от посочена от работодателя или избрана от Дирекция Бюро по труда обучаваща институция съгласно чл. 59, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

Работодателят поема ангажимент за запазване на заетостта в срок от 6 месеца след приключване на обучението.

Дирекции Бюро по труда организират мотивационно обучение на безработни лица за адаптиране в пазарните условия чрез:

 • усвояване на умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа - автобиография, писма, формуляри, въпросници и др.;

 • усвояване на умения за ефективно използване на различните източници за информация за свободни работни места;

 • мотивиране и усвояване на умения и за представяне пред работодател и проследяване на всяка възможност за работа;

 • използване на позитивното влияние на групата - повишаване на активността за търсене на работа, сътрудничество, подпомагане, насърчаване.

Изборът на обучаващата организация се извършва при условията и по реда на Закона за обществените поръчки като оценката на подадените предложения се извършва по методика, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика.

Основната цел на политиката на пазара на труда е увеличаване на заетостта и продължаване понижаването на безработицата чрез изпълнението на действия в посока подобряване на социално-икономическата среда и прилагане на активни програми и мерки на пазара на труда. Те целят социалноикономическа интеграция на безработните в неравностойно положение чрез повишаване пригодността им за заетост, осигуряване на субсидирана заетост и подобряване услугите на пазара на труда.
Основен инструмент на политиката по заетостта е Националния план за действие по заетостта, приеман ежегодно от Министерски съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика. Националният план за действие по заетостта определя:

 • проектите, програмите и мерките, които ще се реализират през плановата година и видовете стимули за работодателите и безработните лица;

 • целевите групи, към които ще бъде насочена приоритетно активната политика по заетостта през плановата година: безработни младежи; безработни лица с ниска степен на образование и без специалност и професия; обезкуражени лица; продължително безработни; безработни хора с увреждания; безработни лица над 50-годишна възраст.

Като цяло ще обобщим, че в условията на развит трудов пазар съществуват множество форми и начини за опосредстване на връзките между търсещите и предлагащите труд. Всички те благоприятстват развитието на този пазар и ускоряват сключването на трудовите сделки. Затова трудовата борса трябва да се разглежда като една основна посредническа институция на този пазар, която е част от множеството други развити форми в това отношение.

Използвана литература:

www.az.government.bg

www.nsi.bg

www.pomagalo.com

www.lex.bgАгенция по заетостта facebook image
Публикувано от: Стефка Видинова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.