Начало на реферати

Административно право на Финландия


Административно право на Финландия

Финландия е конституционна република с парламентарна форма на управление. Тя е унитарна държава с 12 области, от които едната е автономният остров Еланд. Финландия макар да има писана консттитуция не е единен акт и се състои от няколко закона. Конституцията прогласява принципа на суверенитет на народа, суверенитетът на Финландия принадлежи на народа, представляван от парламента. Конституцията предвижда силна власт на президента. Той се избира от населението за срок от 6г., като той има много силни позиции и значителни правомощия. Той стои начело на изпълнителната власт заедно с правителството. Президентът има право да разпуска парламента разпорежда нови парламентарни избори. Той има право да свиква парламента на извънредни сесии.

Президентът участва както в законодателната, така и в изпълнителната власт на страната. Неговите правомощия в законодателната дейност са свързани с това, че законите приети от парламента трябва да бъдат одобрени от президента. Президентът на Финландия се счита за част от изпълнителната власт на страната, която власт той си дели с правителството. Президентът може да издава укази и други подзаконови нормативни актове заедно с правителството. Президентът назначава най-важните ръководни длъжности в държавната администрация, а именно членовете на държавния съвет, председателите и членовете на върховните съдилища, ръководните служители на най-високите постове в министерствата и другите централни агенции.

Правителството на Финландия е държавния съвет-съвет не държавата и се състои от министър председател и министър. Във Финландия след провеждане на избори президентът възлага на мнозинството да състави правителство. Но той има свободата да прецени на коя група да го възложи не е задължително да е мнозинството. Президентът назначава правителството, което след това се одобрява от парламента. Държавния съвет се състои от министър-председател и максимум 18 министри. Правителството има законодателна инициатива като то може да внася проектозакони в парламента, след като обаче те бъдат подписани от президента. Държавният съвет може да издава подзаконови нормативни актове. Освен това ДС действа и като контролен висшестоящ административен орган. Пред него могат да се обжалват по административен ред въпроси от административната юрисдикция, като това най-вече са жалби свързани с назначенията на държавните служители. Държавният съвет заседава един път седмично в пленарно заседание, което се председателства от министър-председателя. Освен на пленарни заседания ДС функционира и във формата на министерски комисии и различни министерски колегии. Тези комитети и комисии подготвят въпроси и изработват проекти и основните насоки на пленарното заседание. Такива са например комисията за финансови въпроси, комитет на външните работи, комитет за икономическа политика. Държавният съвет може да образува и да назначава различни комисии и комитети по различни актуални въпроси от сферата на държавното управление и държавната политика.

Министър-председателят заедно с останалите министри са членове на държавния съвет. Неговите правомощия се определят във връзка и в кръга на правомощията на правителството. Неговите основни функции са насочени към организирането, дейността на държавния съвет, както и отчитането на тази дейност пред парламента. Дейността на министър-председателя се подпомага от кабинет, който всъщност е кабинетът на държавния съвет. Другите членове на държавния съвет(министрите) имат двояка роля като на първо място всеки един министър е член на колективния орган държавен съвет и участва в неговата дейност и вземането на правителствените решения. На второ място министърът е едноличен орган, който има самостоятелна компетентност и отговорност. По принцип министърът оглавява отделно министерство. Във Финландия обаче е възможно някои министерства да имат двама или трима министри. Всеки един от тези министри отговаря за отделна група дейност в министерството. Разделението на задачите между отделните министри се извършва от държавния съвет,като тези министри имат самостоятелни правомощия и те не са подчинени един на друг. Министерствата във Финландия са специализирани ведомства, които функционират в различни сфери на държавното управление. Във Финландия функционират 13 министерства, като в този брой се включва администрацията на държавния съвет и кабинета на министър-председателя. Кабинетът на министър-председателя е най-малкото министерство във Финландия.

Административно право на Финландия facebook image
Публикувано от: Неджибе Сабриева

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.