Забравена парола?
Начало на реферати

Административно-наказателна отговорност. Административно наказване. Производство по налагане на административни наказания


Административно-наказателна отговорност. Административно наказване. Производство по налагане на административни наказания

Със съставянето на акта за установяването на извършеното административно нарушение, се поставя началото на административнонаказателното производство. Фактически по този начин, започва производството, което евентуално би завършило с налагането на административно наказание. Впоследствие се развива втората фаза, която е същинска по своя характер, а именно производството по налагане на административното наказание.

Цялото производство, завършва с издаването на наказателно постановление. Двете фази са задължителни. Без тях, не може да се реализира административно-наказателната отговорност. Тези две фази, съществуват винаги. Възможни са още две фази, които не са задължителни:

  • обжалване на наказателното постановление тук основен е районният съд. Това е диспозитивно право на нарушителя. Възможно е и

  • обжалване на решението на районният съд пред окръжният съд. И това е диспозитивно право на страните в районният съд.

Съществува и друга отделна възможност:

Възобновяване на наказателното производство. Тук трябва да има посочени в закона фактически обстоятелства (чл. 70 от ЗАП).

Административните наказания, се налагат от административно-наказващият орган. Това производство, е своеобразно спорно производство. Администраитвно-наказващият орган, трябва да прецени и своеобразно да се произнесе по констатациите на актосъставителя, съдържащи се в акта и по възраженията на нарушителя. Наказващият орган следва да се произнесе в едномесечен срок от получаването на административно-наказателната преписка. Този срок, е инструктивен. Следователно, произнасянето на административно-наказващият орган след този срок, не прави акта му незаконосъобразен. Административно-наказващият орган, ще се произнесе като издаде наказателното постановление или откаже неговото издаване и прекрати преписката. Органът следва внимателно да провери дали са налице съответните материално-правни и процесуалноправни предпоставки за извършването на наказателното постановление. Например той следва да установи, дали акта е бил предявен на нарушителя. При отрицателен отговор, той го връща веднага на актосъставителя. Това е гаранция за зачитане правата на нарушителя и за установяването на своеобразна състезателност при произнасянето му.

Административно-наказателна отговорност. Административно наказване. Производство по налагане на административни наказания facebook image

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.